SLIM VAT to szereg uproszczeń, które mają zdjąć z przedsiębiorców część dotychczasowych obowiązków związanych z rozliczaniem podatku VAT. Pakiet SLIM VAT 2 to już drugi zestaw rozwiązań z zakresu podatku od towarów i usług, bowiem pierwszy pakiet SLIM VAT wszedł w życie w styczniu tego roku. Pakiet SLIM VAT ma wejść w życie już nie długo, bo 1 października 2021 r. Pytanie brzmi więc, czy rzeczywiście nowe rozwiązania będą uproszczeniem dla przedsiębiorców?

Do najważniejszych rozwiązań pakietu SLIM VAT 2 należą:

Odliczenie VAT

Zwiększenie elastyczności realizacji prawa do odliczenia VAT, rozszerzenie liczby okresów rozliczeniowych, w których podatnik może dokonać odliczenia przez korektę deklaracji,

Sprzedaż nieruchomości

Możliwość składania oświadczenia o wyborze opodatkowania nieruchomości bezpośrednio w akcie notarialnym, w efekcie proponowane rozwiązanie stanowi alternatywę dla podatników VAT w stosunku do dotychczasowego rozwiązania – obowiązku złożenia najpóźniej przez dniem dokonania dostawy budynku, budowli lub ich części oświadczenia o wyborze opodatkowania właściwemu dla nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego.

Ułatwienie korzystania z Mechanizmu Podzielonej Płatności (split payment) w VAT

Nowe przepisy przewidują możliwość dokonywania przelewów na swoje poszczególne rachunki VAT w różnych bankach. Ponadto, funkcjonalność rachunków VATowskich zostanie rozszerzona o możliwość opłacania za ich pośrednictwem zobowiązań do KRUS.

Więcej czasu na skorzystanie z ulgi na złe długi

Wydłużenie terminu z 2 do 3 lat, licząc od końca roku, w którym wystawiono fakturę dokumentującą wierzytelność

Poszerzenie zastosowania ulgi na złe długi

Dłużnik nie musi w dniu dostawy towarów/świadczenia usługi oraz w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty być zarejestrowany jako podatnik VAT oraz może być w tym czasie w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego;

100% odliczeń od wydatków na samochody

Wydłużenie terminu na złożenie informacji o poniesieniu pierwszego wydatku na pojazd samochodowy wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, w powiązaniu z momentem złożenia JPK za zakończony okres

Transakcje łańcuchowe

Większa neutralność VAT w transakcjach międzynarodowych, wprowadzenie regulacji określającej, której dostawie należy przypisać wysyłkę lub transport w przypadku eksportu towarów lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów;

Rachunek VAT

Możliwość wydania zgody na uwolnienie środków z rachunku VAT, jeżeli posiadane przez podatnika zaległości podatkowe zostały odroczone lub rozłożone na raty;

Uregulowanie kwestii uwalniania środków przeksięgowanych z zamykanego rachunku VAT na tzw. rachunek techniczny, poprzez wystąpienie do Naczelnika Urzędu Skarbowego z wnioskiem o wydanie takiej zgody;

Wprowadzenie możliwości przekazywania środków między rachunkami VAT w różnych bankach.

Korekty faktur

Zmianie ulec mają przepisy odnoszące się do faktur korygujących, a mianowicie w art. 106j ustawy o podatku od towarów i usług planuje się rezygnację z wymogu umieszczania na fakturze korygującej:

  • wyrazu „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyrazu „KOREKTA”;
  • przyczyny korekty;
  • daty dokonania lub zakończenia dostawy towarów, lub wykonania usługi bądź daty otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT.

Dodatkowo ustawodawcy planują nowe rozwiązanie dla podatników wystawiających faktury korygujące, a mianowicie zbiorczą korektę zarówno konkretnych pozycji umieszczonych na fakturze, jak i całych faktur.

Brak duplikatów faktur

Ustawodawcy planują rezygnację z duplikatów faktur. Oznacza to, że w razie zgubienia lub zniszczenia faktury przez nabywcę sprzedawca nie będzie wystawiał już duplikatu, zamiast tego przekaże kontrahentowi kolejny egzemplarz faktury. Nie będzie ona oznaczana wyrazem „duplikat” i nie będzie zawierała daty wystawienia kolejnego egzemplarza faktury.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *