Jak ustalić datę początkową i końcową okresu wypowiedzenia?

Wypowiedzenie umowy o pracę jest jednostronnym oświadczeniem woli jednej ze stron, mające na celu zakończenie istniejącego stosunku pracy po upływie okresu wypowiedzenia. Oświadczenie to nie wymaga zgody dwóch stron, ponieważ jest to jednostronna decyzja jednej ze stron stosunku pracy. Wypowiedzenie umowy o pracę może być dokonane przez pracodawcę lub pracownika.  Ile wynoszą okresy wypowiedzenia?  Okres […]

Obowiązki związane z BHP w jednoosobowej działalności gospodarczej

BHP w jednoosobowej firmie  Jednoosobowa działalność gospodarcza, która nie zatrudnia żadnych osób, nie podlega obowiązkom związanym z wymogami BHP. Właściciel takiej firmy nie jest zobowiązany do: przeprowadzania ocen ryzyka zawodowego związanego z prowadzoną działalnością, robienia okresowych badań lekarskich, sporządzania instrukcji stanowiskowych. Dotyczy to również sytuacji, w której przedsiębiorcy pomaga współmałżonek lub osoba z I grupy […]

Jak wyliczyć wysokość podatku, przy przekroczeniu pierwszego progu podatkowego?

Pod pojęciem progu podatkowego należy rozumieć limit dochodów rocznych, do których przypisane są określone stawki podatku dochodowego od osób fizycznych. Taki sposób określania wysokości daniny na rzecz państwa obowiązuje podatników rozliczających się na zasadach ogólnych, a więc według skali podatkowej. Dotyczy to większości pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub zlecenie, ale także osoby […]

Kto może zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotny?

Podstawowe pojęcia Bezrobocie jest to zjawisko braku pracy zarobkowej dla osób zdolnych do pracy i gotowych do jej podjęcia na typowych warunkach płacowych występujących w gospodarce. Bezpośrednią przyczyną bezrobocia z reguły jest niewystarczająca liczba wolnych miejsc pracy dla ubiegających się o nie, a także:  wadliwa organizacja rynku pracy,   brak odpowiednich kwalifikacji bezrobotnych,   trudności mieszkaniowe uniemożliwiające […]

Jak wyliczyć godziny ponadwymiarowe dla niepełnoetatowca?

Godziny ponadwymiarowe w odróżnieniu od godzin nadliczbowych są czasem pracy wykraczającym ponad czas wynikający z wymiaru określonego w umowie o pracę (np. ponad 5/8 lub 3/4 etatu). Przyjmując, że pracownik świadczy pracę 5 dni w tygodniu po 5 godzin dziennie. Jeśli danego dnia przepracuje np. 7 godzin, wówczas wypracuje swoją normę 5 godzin oraz 2 […]