Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o.

Kadry i Płace

Miejsce pracy w umowie o pracę

Określenie miejsca wykonywania pracy powinno być elementem każdej umowy o pracę. Wymóg ten wynika wprost z kodeksu pracy. Jednakże przepisy te nie definiują pojęcia „miejsca wykonywania pracy”. Nie regulują również sposobu, w jaki miejsce to powinno zostać wskazane w umowie, dając stronom stosunku pracy dużą swobodę w tym zakresie. Takie podejście rodzi szereg wątpliwości natury …

Miejsce pracy w umowie o pracęRead More »

Odprawa pieniężna dla zwalnianych pracowników

Kodeks pracy nie przewiduje odprawy dla pracownika zwalnianego, a jedynie odprawy rentowo-emerytalne i pośmiertne. Odprawy z pracy związane ze zwolnieniem pracownika precyzuje ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników z marca 2003 roku. Kiedy należy się odprawa? Podstawowym kryterium, zgodnie z którym pracownik nabywa prawo do odprawy, jest rozwiązanie …

Odprawa pieniężna dla zwalnianych pracownikówRead More »

Karta oceny ryzyka zawodowego w pięciu krokach

Ocena ryzyka zawodowego jest jednym z obowiązków pracodawcy. Polega ona na systematycznym badaniu wszystkich aspektów pracy, które jest przeprowadzane w celu stwierdzenia, jakie zagrożenia w środowisku pracy mogą być powodem urazu lub pogorszenia się stanu zdrowia pracownika i czy zagrożenia te można wyeliminować, a jeżeli nie – jakie działania należy podjąć w celu ograniczenia ryzyka …

Karta oceny ryzyka zawodowego w pięciu krokachRead More »

Jakie są skutki przedwczesnej wypłaty środków z rachunku PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe, w skrócie PPK to program umożliwiający oszczędzanie dodatkowych środków na emeryturę, finansowany zarówno przez pracodawców, jak i pracowników oraz państwo. Od 1 stycznia 2021 r. PPK obejmuje już wszystkich pracodawców. Oznacza to, że każdy pracodawca, nawet ten zatrudniający zaledwie jednego pracownika,  musi zawrzeć umowę z wybraną instytucją finansową celem wdrożenia PPK w …

Jakie są skutki przedwczesnej wypłaty środków z rachunku PPK?Read More »

Świadectwo pracy – dla kogo i w jakim terminie?

Współpraca z pracownikiem na podstawie umowy o pracę musi zawsze zakończyć się wydaniem świadectwa pracy. Co powinno zawierać świadectwo pracy? Świadectwo pracy musisz zawierać informacje o: okresie lub okresach zatrudnienia, wymiarze czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy, rodzaju wykonywanej pracy lub zajmowanych stanowisk lub pełnionych funkcji, trybie i podstawie prawnej rozwiązania lub podstawie …

Świadectwo pracy – dla kogo i w jakim terminie?Read More »