Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Dni wolne od pracy w 2024 roku

Dni wolne od pracy

Ile dni wolnych przysługuje Ci w 2024 roku? Przed sprawdzeniem, jakie dni wolne od pracy przysługują ci w 2024 roku, warto zweryfikować, ile dni urlopu wypoczynkowego możesz wykorzystać zgodnie z obowiązującą umową o pracę. Zależnie od stażu pracy, możesz mieć prawo do od 20 do nawet 26 dni urlopu. Zrozumienie obowiązujących przepisów oraz analiza twojej sytuacji pomogą w planowaniu grafiku […]

Koszt zatrudnienia pracownika na umowę zlecenie

Składki w przypadku jednego źródła przychodu W sytuacji, gdy zawierasz umowę zlecenie z osobą, dla której jest to jedyna forma uzyskiwania przychodu, musi ona podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym. Dodatkowo, wymagane są składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zleceniobiorca jest podległy jednemu tytułowi ubezpieczeń społecznych, o ile posiada tylko jedno źródło przychodu. Warto jednak wspomnieć o jednym […]

Wynagrodzenie minimalne w 2024 r.

W Dzienniku Ustaw (Dz.U. 2023 poz. 1893), opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej na rok 2024. Podobnie jak w obecnym roku, wynagrodzenie minimalne dla pracowników zatrudnionych na etatach oraz minimalna stawka godzinowa dla osób pracujących na umowy zlecenie i umowy o świadczenie usług, zostaną podniesione dwa razy. Wobec tego, w okresie od 1 […]

Koszt zatrudnienia pracownika na umowę o pracę

Koszty pracodawcy Pracodawca w związku z zatrudnieniem pracownika, oprócz wypłaty wynagrodzenia, musi opłacać także obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne. Nie są to jednak jedyne koszty. Należy wziąć pod uwagę także: Co wchodzi w skład wynagrodzenia pracownika? Wynagrodzenie pracownika to świadczenie, które otrzymuje on od pracodawcy za wykonaną pracę, zgodnie z jej rodzajem, ilością i jakością. Zwykle ustala się je w umowie […]

Koszt całkowity zatrudnienia pracownika w firmie w 2023 roku

koszt zatrudnienia

Przedsiębiorca w swojej firmie może zatrudnić pracowników w oparciu o różnorodne umowy. Począwszy od umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło), a skończywszy na umowie o pracę. W zależności od rozmaitych aspektów, koszt zatrudnienia pracownika także jest zmienny. Koszt całkowity zatrudnienia pracownika na umowę zlecenie Koszt całkowity zatrudnienia w przypadku umowy zlecenia uzależniony jest od kilku czynników charakteryzujących zatrudnioną osobę. Patrz tabelka poniżej. […]

Paczki świąteczne dla dzieci pracowników a opodatkowanie

paczki świąteczne dla dzieci pracowników

Paczki świąteczne czy przedpłacone karty podarunkowe są bardzo popularnym świątecznym prezentem dla pracowników. Co bardzo ważne, prezentem, od którego pracodawca musi naliczyć składki ZUS i podatek. Przychody podatkowe Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2032, z późn. zm.) jest zasada powszechności opodatkowania, która wyrażona została w art. […]

Wymiar czasu pracy w 2023 roku. Kiedy zaplanować urlop?

Rok 2023 zbliża się wielkimi krokami, więc jest to doskonały czas na przemyślenie i zaplanowanie przyszłorocznych urlopów. Aby to zrobić, należy wiedzieć, ile w 2023 roku będzie dni wolnych, ile pracujących i kiedy wypadają poszczególne święta. Czas pracy w 2023 Zgodnie z art. 129 § 1 maksymalny czas pracy pracowników nie może przekraczać ośmiu godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin […]

Dodatek za pracę w porze nocnej

Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w nocy. Wysokość tych dodatków ustala się na podstawie minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym, a także nominalnego wymiaru czasu pracy w poszczególnych miesiącach roku. W przyszłym roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie dwukrotnie: od 1 stycznia 2023 r. będzie wynosiło 3 490 zł, a od 1 lipca 2023 r. – 3 600 […]

Zatrudnienie emeryta na podstawie umowy o pracę

Emerytem lub rencistą jest osoba, która posiada ustalone prawo do emerytury lub renty. Aby otrzymać takie prawo dana osoba musi spełnić kilka warunków. Przede wszystkim musi być w odpowiednim wieku (dotyczy emerytów). Z kolei renta przyznawana jest osobom, które nie są zdolne do świadczenia pracy. Po spełnieniu wymaganych warunków wydawana jest decyzja o przyznaniu prawa do emerytury lub […]

Dostarczenie zwolnienia lekarskiego przez pracownika po dokonanej wypłacie

kwota wolna od zajęcia

Jak wiadomo pracownik w czasie choroby nie zachowuje pełnego prawa do wynagrodzenia, a jedynie 80%. Co należy zrobić w sytuacji, gdy dany pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie po wypłacie wynagrodzenia? Wynagrodzenie chorobowe Kwestie wynagrodzenia, które przysługuje pracownikowi w czasie choroby reguluje kodeks pracy, a konkretnie art. 92: 1) za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną […]