Zawarcie umowy w imieniu spółki – kto jest uprawniony do jej podpisania?

Zawieranie umów w imieniu spółki bez upoważnienia a nieważność umowy  Wszystkie zewnętrzne czynności prawne, w tym także możliwość zawierania umów w imieniu przedsiębiorcy będącego spółką – zależnie od jej formy – może dokonać:  wspólnik,   organ spółki,   prokurent lub   pełnomocnik.   Dlatego zawierając umowę z przedsiębiorcą, należy zapoznać się ze sposobem reprezentacji obowiązującym […]

Zawieszenie i odwieszenie spółki a obowiązki sprawozdawcze

Prowadzenie działalności gospodarczej wiążę się z ryzykiem, że z różnych powodów trzeba będzie ją zawiesić. Najczęściej dotyczy to jednoosobowych działalności. Zdarza się również, że działalność zawieszają osoby prawne tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.  Zawieszenie działalności spółek z Krajowego Rejestru Sądowego  Jak już we wstępie zostało wspomniane działalność gospodarczą mogą zawiesić spółki prawa handlowego. Są to […]

Kim jest prokurent w spółce?

Prokurent jest to osoba, która reprezentuje spółkę i działa na podstawie oświadczenia o udzieleniu prokury. Prokura to nic innego jak szczególne pełnomocnictwo udzielane przez władze spółki. Prokura musi zostać udzielona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Prokurentem może zostać tylko osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Od 1 października 2018 r. prokurentem w […]

Spółka kapitałowa a osobowa – różnice

Spółki prawa handlowego uregulowane są w Kodeksie spółek handlowych. Ustawa dzieli je na:  spółki osobowe: spółki kapitałowe: jawną, partnerską, komandytową, komandytowo-akcyjną,  z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne.    Spółki osobowe  Filarem spółek osobowych są wspólnicy, ich wzajemne zaufanie i osobiste zaangażowanie w działalność spółki. Rolę wspólników w spółkach osobowych podkreśla fakt, że zmiana bądź przystąpienie nowego wspólnika do spółki (z wyjątkiem […]

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się z koniecznością spełnienia szeregu warunków i wykonania formalności uregulowanych w obowiązujących przepisach. Warto pamiętać, że czynności podejmowane w procesie likwidacji nie są przypadkowe i należy zachować odpowiednią kolejność. Sposoby rozwiązania spółki Zgodnie z art. 270 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (ksh) rozwiązanie spółki powodują: przyczyny przewidziane w […]