Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

Wynagrodzenie dla członka zarządu na podstawie uchwały

W zależności od tego, na jakiej podstawie członek zarządu pełni swoją funkcję, sposób jego wynagradzania będzie wynikał bezpośrednio z zawartych umów albo określany w uchwałach.  Członkowie zarządu w spółce z o.o. mają różne możliwości pobierania wynagrodzenia za pełnienie funkcji w zarządzie. Najczęściej w obrocie możemy spotkać się z 4 sposobami wynagradzania członków zarządu:  umowa o […]

Zawarcie umowy w imieniu spółki – kto jest uprawniony do jej podpisania?

Zawieranie umów w imieniu spółki bez upoważnienia a nieważność umowy  Wszystkie zewnętrzne czynności prawne, w tym także możliwość zawierania umów w imieniu przedsiębiorcy będącego spółką – zależnie od jej formy – może dokonać:  wspólnik,   organ spółki,   prokurent lub   pełnomocnik.   Dlatego zawierając umowę z przedsiębiorcą, należy zapoznać się ze sposobem reprezentacji obowiązującym […]

Zawieszenie i odwieszenie spółki a obowiązki sprawozdawcze

Prowadzenie działalności gospodarczej wiążę się z ryzykiem, że z różnych powodów trzeba będzie ją zawiesić. Najczęściej dotyczy to jednoosobowych działalności. Zdarza się również, że działalność zawieszają osoby prawne tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.  Zawieszenie działalności spółek z Krajowego Rejestru Sądowego  Jak już we wstępie zostało wspomniane działalność gospodarczą mogą zawiesić spółki prawa handlowego. Są to […]

Kim jest prokurent w spółce?

Prokurent jest to osoba, która reprezentuje spółkę i działa na podstawie oświadczenia o udzieleniu prokury. Prokura to nic innego jak szczególne pełnomocnictwo udzielane przez władze spółki. Prokura musi zostać udzielona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Prokurentem może zostać tylko osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Od 1 października 2018 r. prokurentem w […]