Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Wspólnik większościowy dwuosobowej spółki z o.o. bez ZUS

Sąd Najwyższy

​Czy wspólnik dwuosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiadający 99 procent udziałów zapewniających mu możliwość swobodnego kształtowania treści uchwał na zgromadzeniu wspólników i podejmowania decyzji dotyczących działalności spółki podlega ubezpieczeniom społecznym na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych? Uchwała Sądu Najwyższego […]

Wznowienie działalności spółki

Uchwała zarządu spółki Aby wznowić działalność spółki z o.o., należy przestrzegać kilku kroków. Pierwszym krokiem jest podjęcie decyzji przez zarząd o wznowieniu działalności gospodarczej. Wzór uchwały, który dołączamy do wniosku, musi zawierać kilka elementów. Między innymi: nazwę spółki, jej adres lub siedzibę, sąd rejestrowy, numer KRS oraz informacje dotyczące daty wznowienia. Ponadto, na uchwale powinny znajdować się […]

Wynagrodzenie dla członka zarządu na podstawie uchwały

raty

W zależności od tego, na jakiej podstawie członek zarządu pełni swoją funkcję, sposób jego wynagradzania będzie wynikał bezpośrednio z zawartych umów albo określany w uchwałach.  Członkowie zarządu w spółce z o.o. mają różne możliwości pobierania wynagrodzenia za pełnienie funkcji w zarządzie. Najczęściej w obrocie możemy spotkać się z 4 sposobami wynagradzania członków zarządu:  umowa o pracę;  umowa zlecenia;  kontrakt menedżerski;  uchwała zgromadzenia wspólników określająca […]

Zawarcie umowy w imieniu spółki – kto jest uprawniony do jej podpisania?

Zawieranie umów w imieniu spółki bez upoważnienia a nieważność umowy  Wszystkie zewnętrzne czynności prawne, w tym także możliwość zawierania umów w imieniu przedsiębiorcy będącego spółką – zależnie od jej formy – może dokonać:  wspólnik,   organ spółki,   prokurent lub   pełnomocnik.   Dlatego zawierając umowę z przedsiębiorcą, należy zapoznać się ze sposobem reprezentacji obowiązującym w spółce oraz danymi osób uprawnionych […]

Zawieszenie i odwieszenie spółki a obowiązki sprawozdawcze

Prowadzenie działalności gospodarczej wiążę się z ryzykiem, że z różnych powodów trzeba będzie ją zawiesić. Najczęściej dotyczy to jednoosobowych działalności. Zdarza się również, że działalność zawieszają osoby prawne tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.  Zawieszenie działalności spółek z Krajowego Rejestru Sądowego  Jak już we wstępie zostało wspomniane działalność gospodarczą mogą zawiesić spółki prawa handlowego. Są to zarówno spółki osobowe jak […]

Kim jest prokurent w spółce?

Prokurent jest to osoba, która reprezentuje spółkę i działa na podstawie oświadczenia o udzieleniu prokury. Prokura to nic innego jak szczególne pełnomocnictwo udzielane przez władze spółki. Prokura musi zostać udzielona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Prokurentem może zostać tylko osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Od 1 października 2018 r. prokurentem w spółce nie może zostać osoba, […]

Spółka kapitałowa a osobowa – różnice

Spółki prawa handlowego uregulowane są w Kodeksie spółek handlowych. Ustawa dzieli je na:  spółki osobowe: spółki kapitałowe: jawną, partnerską, komandytową, komandytowo-akcyjną,  z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne.    Spółki osobowe  Filarem spółek osobowych są wspólnicy, ich wzajemne zaufanie i osobiste zaangażowanie w działalność spółki. Rolę wspólników w spółkach osobowych podkreśla fakt, że zmiana bądź przystąpienie nowego wspólnika do spółki (z wyjątkiem spółki komandytowo-akcyjnej) często wiąże się z koniecznością […]