Czym jest Biuro Informacji Kredytowej?

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) jest największą bazą danych klientów i przedsiębiorców, którzy brali kredyty i pożyczki pozabankowe. Utworzone zostało w 1997 roku i działa na zasadach określonych w Prawie Bankowym.   W BIK-u znajdują się zarówno pozytywne informacje o terminowych spłatach zobowiązań przez konsumentów i przedsiębiorców, jak i o ich zadłużeniu oraz zaległościach wobec kredytodawców. Dzięki […]

Najem okazjonalny – jakie korzyści daje wynajmującemu?

Najem okazjonalny to charakterystyczna forma najmu mieszkania, która pozwala wynajmującemu chronić swoje prawa i zabezpieczyć jego interesy.   Najem okazjonalny w przepisach  Art.19a ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2011 r, o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego określa, że umową najmu okazjonalnego lokalu jest umowa najmu lokalu służącego do […]

Renta inwalidzka – komu i z jakiego pow przysługuje?

Rentą inwalidzką nazywamy takie świadczenie pieniężne, które przysługuje osobie niezdolnej do pracy. Przyznawane jest z ubezpieczenia rentowego lub w przypadku niezdolności do pracy powstałej wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej – z ubezpieczenia wypadkowego.  Jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać rentę?  Aby uzyskać prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy trzeba spełnić łącznie […]

Jakie warunki należy spełnić, aby otworzyć własne biuro rachunkowe?

Czym charakteryzuje się biuro rachunkowe?  Biurem rachunkowym nazywamy taką działalność, która polega na świadczeniu następujących usług:  gromadzenia i przechowywania dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą o rachunkowości,  prowadzenia, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w ujęciu chronologicznym i systematycznym,  Sporządzania sprawozdań finansowych, wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,  okresowego […]

Kto i w jakiej sytuacji może zablokować konto bankowe?

Środki pieniężne przechowywane na rachunku bankowym zgodnie z prawem nie do końca należą do osoby, która je tam zdeponowała. Prawo bankowe jednoznacznie wskazuje, że środki powierzone bankom pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym są obciążone ryzykiem ich utraty. I tak, jeśli masz długi, musisz liczyć się z tym, że pieniądze, które posiadasz na rachunku bankowym mogą zostać […]