Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

Z dniem 24 października 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1871), które wprowadziło pewne zmiany w zakresie odbywania i potwierdzania dla celów świadczeniowych kwarantanny lub izolacji w związku z COVID-19.

Kwarantanna i izolacja

Na podstawie nowych przepisów osoba skierowana do diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 jest obowiązana poddać się kwarantannie od dnia następującego po dniu skierowania do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Nie dotyczy to skierowań na test za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (Centrum e-Zdrowia).

Osoba, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 jest poddana obowiązkowej izolacji w warunkach domowych (chyba, że stan jej zdrowia nie pozwala na to i zostaje skierowana do izolatorium lub poddana hospitalizacji).

Podstawą wypłaty osobie poddanej kwarantannie albo izolacji w warunkach domowych, za okres nieobecności w pracy z powodu obowiązku odbycia kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych, wynagrodzenia, lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby określonego w odrębnych przepisach, jest informacja w systemie o objęciu tej osoby kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

Dane z systemu

Jeżeli nie zostanie przekazana płatnikowi składek wyżej wymieniona informacja to osoba odbywająca obowiązkową kwarantannę (bądź izolację), w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia tej kwarantanny albo izolacji powinna złożyć pracodawcy albo podmiotowi obowiązanemu do wypłaty świadczenia chorobowego, pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych. Oświadczenie to powinno zawierać:

  • imię oraz nazwisko pracownika odbywającego kwarantannę
  • numer PESEL, jeśli go posiada
  • serię oraz numer paszportu, jeżeli był okazywany funkcjonariuszowi Straży Granicznej w ramach kontroli, przy przekraczaniu granicy RP
  • dzień rozpoczęcia oraz zakończenia odbywania obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych
  • podpis osoby, która odbyła obowiązkową kwarantannę lub izolacje

Przed wypłatą danego świadczenia, pracodawca albo podmiot wypłacający świadczenie powinien wystąpić do Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie zawartych w oświadczeniu informacji.

Kwarantanna domowników

Z dniem 3 listopada 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń… (Dz. U. poz. 1931), które uregulowało kwestię odbywania kwarantanny przez osoby współzamieszkujące lub prowadzące wspólne gospodarstwo z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2. Osoby te mają obowiązek poddać się kwarantannie od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu przez osobę zakażoną do upływu 7 dni po zakończeniu izolacji osoby zakażonej.

W tym przypadku organ inspekcji sanitarnej nie wydaje decyzji, a podstawą do wypłaty świadczeń chorobowych  jest złożone przez ubezpieczonego oświadczenie o konieczności kwarantanny. Takie oświadczenie powinno zawierać:

  • imię oraz nazwisko osoby ubezpieczonej
  • numer PESEL ubezpieczonego (jeśli posiada)
  • dzień rozpoczęcia i zakończenia obowiązkowej kwarantanny
  • dane dotyczące osoby zamieszkującej z ubezpieczonym bądź prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe, u której stwierdzono zakażenie, tj. imię i nazwisko, numer PESEL (jeśli posiada), dzień rozpoczęcia i zakończenia obowiązkowej kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych
  • podpis ubezpieczonego
Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *