Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Obowiązujący w Polsce od 20 marca 2020 roku stan epidemii, wpływa w bardzo istotny sposób na życie wszystkich obywateli, w tym również na funkcjonowanie wielu firm. W celu złagodzenia tych negatywnych skutków rząd polski

Pracodawcy mają możliwość uzyskania wsparcia w postaci dofinansowania wynagrodzeń zatrudnianych pracowników. Pomoc można uzyskać z kilku programów.

Po pierwsze przedsiębiorca ma możliwość wnioskowania o wypłatę świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy. Warunkiem otrzymania świadczenia jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych. Jako spadek obrotów gospodarczych traktuje się spadek sprzedaży towarów bądź usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

 • spadek obrotów o co najmniej 15% – obliczony jako stosunek łącznych obrotów dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych*, które przypadają w okresie po 31 grudnia 2019 roku do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego;

lub

 • nie mniej niż o 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o świadczenie finansowe, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego**

Po drugie pracodawca może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, ze środków FGŚP, na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników nieobjętych:

 • przestojem, o którym mowa w art. 81 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320);
 • przestojem ekonomicznym w następstwie wystąpienia COVID-19;
 • obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19.

Jako pracownika ustawodawca traktuje tutaj osobę fizyczną, która zgodnie z przepisami polskiego prawa pozostaje z pracodawcą w stosunku pracy. Dotyczy to też osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę nakładczą lub zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług.

Wnioski o te formy wsparcia należy składać do wojewódzkich urzędów pracy. Dofinansowanie wynagrodzeń przysługuje przez łączny okres 3 miesięcy (licząc od miesiąca złożenia wniosku), a jego wypłata następuje w transzach odpowiadających ilości miesięcy wskazanych we wniosku.

Trzecią formą wsparcia jest dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Należy wykazać spadek na poziomie co najmniej 30%. Wsparcie obejmuje tych samych pracowników co w przypadku pomocy z FGŚP.

Wnioski o dofinansowanie należy składać do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Wsparcie z ARP

Przedsiębiorcy mogą starać się o uzyskanie wsparcia z Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Wsparcie polega na zapewnieniu beneficjentowi płynności finansowej przez okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz przez okres następujący po odwołaniu tego stanu, do czasu ustania negatywnych skutków ekonomicznych dla przedsiębiorców. W ramach programu wsparcia antykryzysowego ARP oferuje:

 • leasing operacyjny z karencją w spłacie dla klientów MŚP, którzy wykorzystują samochody ciężarowe czy autokary w swojej działalności gospodarczej,
 • leasing operacyjny “Maszyneria” bez wpłaty własnej lub z karencją w spłacie dla klientów MŚP, na zakup maszyn i urządzeń,
 • pożyczkę obrotową na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym,
 • pożyczkę obrotową finansującą wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP.

Kto może wystąpić o pomoc?

 • spełniają kryteria do zaliczenia ich do sektora MŚP,
 • prowadzą działalność gospodarczą od 12 miesięcy,
 • wykażą przychody za ostatni okres obrachunkowy na poziomie min. 4 mln zł,
 • ostatni rok zakończyły dodatnim wynikiem EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja) oraz dodatnim wynikiem finansowym netto.

Co jest w planach?

W związku z rozwijającą się sytuacją epidemiczną do Sejmu trafił projekt nowelizacji specustawy w sprawie COVID-19. Nowe rozwiązania mają pomóc takim branżom jak: branża gastronomiczna, turystyczna, ślubna, hotelarska, eventowa, kongresowa oraz targowa.

Projekt przewiduje 25 regulacji, z których najistotniejsze to:

Warunkiem otrzymania zwolnienia jest wykazanie, że przychód uzyskany w listopadzie 2020 r., był niższy o co najmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r.,

 • jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe – dla osób, które na dzień 30 września 2020 r. prowadziły jeden z określonych rodzajów działalności (rodzaj przeważającej działalności) określony podklasą: 47.71.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 82.30.Z, 85.51.Z, 86.90.A, 86.90.D, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 96.04.Z.

Warunkiem otrzymania tego świadczenia ma być uzyskanie w październiku lub listopadzie 2020 r. niższego co najmniej o 40% przychodu z tej działalności w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.,

 • zawieszenie opłaty targowej w 2021 r. – gminy mają uzyskać ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 rekompensatę dochodów utraconych z tytułu braku opłaty targowej w 2021 r.,
   
 • finansowanie dodatkowego świadczenia postojowego dla branży turystycznej także w 2021 r.

* za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy 2-miesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego

** za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *