Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

W dniu 15 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 r. Wynagrodzenie to miałoby wynosić 3 000 zł, a minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych miałaby wynieść 19,60 zł.

Wzrost kwoty minimalnej pociągnie niestety za sobą również wzrost wysokości składek ZUS niektórych grup ubezpieczonych. Zwiększy bowiem podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne m.in. u osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Obecnie za pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy pracodawca opłaca te składki od kwoty nie niższej niż 2.800 zł. W przyszłym roku będzie je natomiast opłacać od kwoty 3.000 zł. To samo dotyczy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, który w umowie o pracę ma ustalone wynagrodzenie na poziomie minimalnego.

Dla przedsiębiorców, którzy opłacają składki na zasadach określonych w art. 18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podstawa wymiaru składek ZUS w bieżącym roku wynosi 840 zł (2 800 zł x 30%), a od przyszłego będzie wynosić 900 zł (3 000 zł x 30%). Oznacza to wzrost o 60 zł w porównaniu do obecnej składki.

1. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Art. 18a. Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Natomiast jeśli przedsiębiorca rozlicza się w ramach tzw. małego ZUS, tj. na podstawie art. 18c ustawy o ubezpieczeniach społecznych może opłacać za siebie składki społeczne od podstawy wymiaru ustalanej w oparciu o dochód z prowadzonej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym. Jego podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie może być jednak m.in. niższa (w każdym miesiącu) od 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. W 2022 r. nie będzie ona mogła być zatem niższa od kwoty 900 zł (w 2021 r. jej minimalna wysokość wynosi 840 zł).

Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *