Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę co do zasady przysługuje wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy za okres niezdolności do pracy. Oblicza się go na zasadach ustalonych dla zasiłku chorobowego z ubezpieczenia społecznego. Należy przy tym, pamiętać, że okres pobierania wynagrodzenia oraz zasiłku chorobowego jest ograniczony i wynosi:

 • 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, dla osób, które nie ukończyły 50 roku życia
 • 14 dni w ciągu roku kalendarzowego, dla osób po 50 roku życia

Wysokość wynagrodzenia chorobowego:

 • 80% wynagrodzenia przysługuje za czas niezdolności do pracy powstałej na skutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną
 • 100% wynagrodzenia przysługuje za czas niezdolności do pracy spowodowanej:
  • wypadkiem w drodze lub z pracy,
  • chorobą przypadającą w trakcie ciąży,
  • poddaniem się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddaniem się zabiegowi pobrania komórek tkanek i narządów.

Kiedy pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia chorobowego?

Pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia chorobowego po upływie tzw. okresu wyczekiwania, czyli 30 dni nieprzerwanego obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego. Do okresu wyczekiwania wlicza się również poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni.

Jak obliczyć podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego?

Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego, przysługującemu ubezpieczonemu pracownikowi stanowi przeciętne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych, które poprzedzają miesiąc powstania niezdolności do pracy. Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem wymienionego okresu, podstawę taką ustala się w oparciu o przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia.

Jeżeli znamy już podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego, możemy zacząć obliczać kwotę wynagrodzenia chorobowego za okres niezdolności do pracy. Liczymy ją w następujący sposób: podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego dzielimy przez 30 (bez względu na faktyczną liczbę dni kalendarzowych w danym miesiącu). Otrzymaną wartość należy pomnożyć najpierw przez 80%, a następnie przez ilość dni niezdolności do pracy.

Przykład

Pani Agata jest zatrudniona na pełny etat od 1 czerwca 2020 r. Od 10 do 18 stycznia jest niezdolna do pracy w skutek choroby. Pracodawca wypłacił pani Agacie za okres od czerwca do września wynagrodzenie w kwocie 2 600 zł, za okres od października do listopada wynagrodzenie w kwocie 2 750 zł i za grudzień 2 900 zł. Ile wyniesie wynagrodzenie chorobowe za okres niezdolności do pracy?

Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego:

(2 600 zł – 13,71%) x 4 = (2 600 zł – 356,46 zł) x 4 = 8 974,16 zł
(2 750 zł – 13,71%) x 2 = (2 750 zł – 377,03 zł) x 2= 4 745,94 zł
(2 900 zł – 13,71%) x 1 = (2 900 zł – 397,59 zł) x 1 = 2 502,41 zł

(8 974,16 zł + 4 745,94 zł + 2 502,41 zł) : 7 =16 222,51 zł : 7 = 2 317,50 zł
Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego wynosi 2 317,50 zł

Wysokość wynagrodzenia chorobowego:

2 317,50 zł : 30 =77,25 zł
77,25 zł x 80% =61,80 zł – kwota przysługująca za 1 dzień choroby

61,80 zł x 9 dni = 556,20 zł

Pani Agacie przysługuje 556,20 zł wynagrodzenia chorobowego za 9 dni niezdolności do pracy.

Zasiłek chorobowy.

Po przekroczeniu okresu wypłaty wynagrodzenia chorobowego ze środków pracodawcy, tj. od 34 bądź 15 dnia niezdolności do pracy pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy, który jest finansowany ze środków ZUS. Jeżeli płatnik składek (pracodawca) nie jest uprawniony do wypłaty zasiłków, ma obowiązek przekazania do ZUS oryginału zwolnienia lekarskiego wraz z wypełnionym zaświadczeniem Z-3.

Komu przysługuje?

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego można otrzymać, jeśli jest się objętym w ZUS:

 • obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym, czyli:
  • jest się pracownikiem,
  • jest się członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych,
  • odbywa się służbę zastępczą,
 • dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, czyli:
  • gdy wykonuje się pracę nakładczą,
  • gdy wykonuje się pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług albo współpracujesz z osobą, która wykonuje taką umowę albo jesteś nianią, czyli  pracujesz na podstawie umowy uaktywniającej, prowadzisz pozarolniczą działalność lub współpracujesz z osobą, która prowadzi taką działalność,
  • gdy wykonuje się odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania  kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
  • gdy jest się duchownym.

Jak obliczyć wysokość zasiłku chorobowego?

Przykład

Pan Artur w wieku 52 lat zachorował i na okres od 18 czerwca do 5 lipca 2020 r. (18 dni) przedstawił zwolnienie lekarskie. Wynagrodzenie pracownika to 3 500 zł brutto miesięcznie.

Wynagrodzenie za czas choroby przysługuje pracownikowi od pierwszego dnia zwolnienia lekarskiego. Pracodawca jest zobowiązany wypłacić mu wynagrodzenie chorobowe za okres 14 dni, tj. od 18 czerwca do 1 lipca 2020 r. Natomiast za okres od 2 lipca 2020 r. do końca zwolnienia lekarskiego pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy, finansowany i wypłacany przez ZUS.

3 500 zł – 13,71% = 3 500 zł – 479,85 zł = 3 020,15 zł

3 020,15 zł : 30 = 100,67 zł
100,67 zł x 80% = 80,54 zł

80,54 zł x 14 dni = 1 127,56 zł

Pracownikowi przysługuje oprócz wynagrodzenia chorobowego w wysokości 1 127,56 zł, zasiłek chorobowy za 4 dni, który wypłaci ZUS.

Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *