Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Wymiar czasu pracy

Wymiar czasu pracy określa liczbę dni i godzin pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Oblicza się go, z wyjątkiem pracy w ruchu ciągłym, na podstawie art. 130 K.p., tj.:

§ 1. Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, ustalany zgodnie z art. 129 wymiar i rozkłady czasu pracy § 1, oblicza się:

1) mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie

2) dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.

§ 2. Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

W razie zmiany wielkości etatu w trakcie miesiąca obliczeń wynagrodzenia dokonuje się odrębnie dla obu części miesiąca, w których obowiązują inne wielkości etatu i czasu pracy.

Zmiana wynagrodzenia w trakcie miesiąca

Przepisy z zakresu prawa pracy regulujące ustalanie stałego miesięcznego wynagrodzenia w razie różnych absencji nie określają zasad obliczania tego wynagrodzenia w przypadku, gdy w trakcie miesiąca nastąpiło obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia połączone ze zmianą wymiaru etatu. Główny Inspektorat Pracy  w piśmie z dnia 6 kwietnia 2009 r., znak: GPP-471-4560-24/09/PE/RP.GIP stwierdził w nim, że, aby obliczyć stałe miesięczne wynagrodzenie przy zmianie tego wynagrodzenia w trakcie miesiąca, należy ustalić stawkę godzinową wynagrodzenia

Przepis ten mówi, że miesięczną stawkę wynagrodzenia należy:

  • podzielić przez liczbę godzin (nominalnych) przypadających do przepracowania w miesiącu
  • następnie uzyskaną stawkę należy pomnożyć przez liczbę godzin, jaką pracownik przepracował zgodnie z wymiarem czasu pracy przez część miesiąca przed zmianą wynagrodzenia (i etatu).
  • ustalona kwota stanowi wynagrodzenie za część miesiąca przepracowanego według dotychczasowego wymiaru.

W ten sam sposób należy obliczyć wynagrodzenie za drugą część miesiąca po zmianie wielkości etatu i wynagrodzenia. Suma obliczonych kwot stanowi wynagrodzenie przysługujące za cały miesiąc pracy.

Przykład 1 Wymiar czasu pracy zostaje taki sam, zmienia się kwota wynagrodzenia

Pracownik świadczy pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w systemie podstawowym od poniedziałku do piątku po 8 godzin na dobę. Od 1 do 15 stycznia 2021 r. przysługuje mu wynagrodzenie w wysokości 3 200 zł, a od 16 do 31 stycznia 2021 r. jego stała miesięczna pensja zostanie podwyższona do 3 800 zł. Wynagrodzenie za styczeń 2021 r. należy ustalić w następujący sposób:

wynagrodzenie za okres od 1 do 15 stycznia 2021 r.:
3 200 zł : 152 godz. (19 dni x 8 godz.) = 21,05 zł;
21,05zł × 72 godz. (9 dni x 8 godz.) = 1 515,60 zł,

wynagrodzenie za okres od 16 do 31 stycznia 2021 r.:
3 800 zł : 152 godz. (19 dni x 8 godz.) = 25,00 zł;
25,00 zł × 80 godz. (10 dni x 8 godz.) = 2 000,00 zł,

łączne wynagrodzenie za styczeń 2021 r.:
1 515,60 zł + 2 000,00 zł = 3 515,60 zł.

Przykład 2 Wymiar czasu pracy i kwota wynagrodzenia ulegają zmianie

Pan Adam jest zatrudniony na pełny etat i wykonuje pracę po 8 godzin na dobę od poniedziałku do piątku. Obowiązują go jednomiesięczne okresy rozliczeniowe. Od 18 stycznia 2021 r. pracodawca obniży mu etat do połowy. Obniżeniu ulegnie też jego wynagrodzenie za pracę. Przy zatrudnieniu na pełny etat pracownikowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 3 600 zł. Natomiast po zmianie etatu i wynagrodzenia, od 18 stycznia 2021 r. jego wynagrodzenie zostanie obniżone do 1 800 zł. Pracownik nadal będzie świadczył pracę od poniedziałku do piątku, przy czym wymiar dobowy jego pracy będzie wynosił 4 godziny.

wynagrodzenie za okres od 1 do 17 stycznia 2021 r.:
3 600 zł : 152 godz. = 23,68 zł,
23,68 zł × 72 godz. = 1 704,96 zł,

wynagrodzenie za okres od 18 do 31 stycznia 2021 r.:
1 800 zł : 76 godz. (152 godz. : 2) = 23,68 zł
23,68 zł × 40 godz. = 947,2 zł,

łączne wynagrodzenie za styczeń 2021 r.:
1 704,96 zł + 947,2 zł = 2 652,16 zł.

Na podstawie tych wyliczeń, jeżeli Pan Adam przepracuje cały miesiąc we wskazanych wymiarach czasy pracy, będzie mu przysługiwało wynagrodzenie w kwocie 2 652,16 zł.

Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *