Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Wyjazdy służbowe generują nie rzadko małe wydatki w firmie. Aby taki wydatek można było zaliczyć w koszty, należy go prawidłowo udokumentować. I tak za przejazd autostradą dowodem księgowym będzie paragon. Warto pamiętać, o gromadzeniu takich dokumentów, gdyż stanowią one koszty działalności i co do zasady nie wymagają potwierdzeń dodatkową fakturą. 

Paragon za autostradę jako dowód księgowy 

Powołując się na rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, wydatki, dla których wystarczającym dowodem ujęcia ich w podatkowej księdze jest paragon można podzielić na: 

  • wydatki związane z zakupem krajowym – materiały, środki czystości i BHP oraz materiały biurowe w jednostkach handlu detalicznego;  
  • wydatki związane z zakupem zagranicznym – paliwo i oleje. 

Paragon za przejazd autostradą można potraktować jako fakturę, jeżeli zostaną spełnione warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wystawienia faktur. Musi on zawierać:

  • numer i datę wystawienia,
  • imię i nazwisko lub nazwę podatnika,
  • numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
  • informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi,
  • kwotę podatku,
  • kwotę należności ogółem.

 W przepisach nie ma natomiast żadnej wzmianki o paragonach za przejazd autostradą jako dowodach księgowych. Jednakże ze względu na specyfikę opłat za autostradę oraz trudności związane z procesem pozyskania faktury, paragon za autostradę jako “inny dowód” może być podstawą dokonania zapisu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. 

Zagraniczny paragon za autostradę 

Zagraniczny paragon za przejazd autostradą jest traktowany na równi z paragonem za przejazd polską autostradą i może stanowić dowód poniesienia kosztu. Co prawda nie można odliczyć VAT-u, ale po przeliczeniu ich na złotówki możemy ująć je w książce przychodów i rozchodów i obniżyć podatek do zapłaty.

W przeciwieństwie do paragonów (uznawanych jako faktura) za polskie autostrady, te zagraniczne nie dają podatnikom możliwości odliczenia podatku VAT. Wydatek ujmuje się więc jako koszt w kwocie brutto. Przeliczenia na złotówki dokonuje się po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego wystawienie dokumentu.

Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *