Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

Likwidując działalność gospodarczą przedsiębiorca musi dopełnić szeregu czynności: złożyć wniosek o wykreślenie wpisu w CEIDG, sporządzić wykaz składników majątku oraz spisu z natury. Przedsiębiorca jest zobowiązany do samodzielnego rozliczenia działalności, dopełnienia wszystkich obowiązków i złożenia wszelkich koniecznych dokumentów. Poniżej wyjaśniamy jak przebiega likwidacja działalności.

Zamknięcie działalności gospodarczej jest możliwe się na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest złożenie stosownych dokumentów w urzędzie miasta. Działalność zostaje zamknięta z datą, która jest wskazana we wniosku. Drugim sposobem jest zamknięcie automatyczne.

 ROZLICZENIE Z URZĘDAMI PRZY LIKWIDACJI DZIAŁALNOŚCI

Likwidację działalności gospodarczej powinna zgłasza się na formularzu CEIDG-1.  Jest on  również wnioskiem o wykreślenie wpisu z CEIDG. Mamy 7 dni na zgłoszenie, od momentu zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej. W przypadku zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, przedsiębiorca powinien dokonać wyrejestrowania za pomocą na formularza VAT-Z. Należy go dostarczyć do US w terminie 7 dni od dnia, w którym zaprzestano wykonywanie działalności. Na podstawie złożonego formularza CEIDG-1 z informacją o zaprzestaniu działalności ZUS sporządza druk ZUS ZWPA w celu wyrejestrowania przedsiębiorcy jako płatnika składek. W terminie 7 dni od daty złożenia wniosku CEIDG-1 należy zgłosić formularz o wyrejestrowanie siebie oraz swoich członków rodziny z ubezpieczeń (druk ZWUA).

WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKU PRZY LIKWIDACJI DZIAŁALNOŚCI

Podczas likwidacji działalności należy sporządzić także spisy dla celów PIT (spis natury) oraz VAT (wykaz składników majątku oraz spis z natury). Spis z natury powinien zawierać wszystkie towary handlowe, materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze, półwyroby, produkcję w toku, wyroby gotowe, braki i odpady, które pozostają na stanie na dzień likwidacji działalności. Ujmuje się dodatkowo towary obce, które na dzień sporządzania spisu znajdują się na stanie firmy.

Jak wskazuje § 28 rozporządzenia MF, spis z natury powinien zawierać co najmniej dane takie jak:
– imię i nazwisko właściciela zakładu (nazwę firmy),
– datę sporządzenia spisu,
– numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury,
– szczegółowe określenie towaru i innych składników wymienionych w § 27,
– jednostkę miary,
– ilość stwierdzoną w czasie spisu,
– cenę w złotych i groszach za jednostkę miary,
– wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową,
– łączną wartość spisu z natury oraz klauzulę “Spis zakończono na pozycji…”,
– podpisy osób sporządzających spis oraz podpis właściciela zakładu (wspólników).

Czynni podatnicy VAT powinni również sporządzić oddzielny spis z natury dla celów VAT, zwany również remanentem likwidacyjnym. Ujmuje się w nim wszystkie rzeczowe składniki majątku pozostające w firmie na dzień likwidacji, które mają określoną wartość rynkową i od których przy zakupie podatnik miał prawo odliczyć VAT. Należy w nim zawrzeć: materiały i towary handlowe, wyposażenie, środki trwałe. Podstawą opodatkowania składników objętych remanentem dla celów VAT jest ich cena rynkowa.

Masz pytania? Napisz!

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *