Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

BDO jest to skrót od Bazy Danych o Odpadach. W ramach tej bazy funkcjonuje rejestr podmiotów wprowadzających produkty, wprowadzających produkty w opakowaniach, prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową oraz gospodarujących odpadami.   

Wszystkie kwestie związane z działaniem tego rejestru uregulowane są w ustawie o odpadach. Art. 49 ww. ustawy, określa kto jest uprawniony do prowadzenia powyższego rejestru. I tak dla województwa lubelskiego będzie to marszałek województwa lubelskiego, a dla województwa mazowieckiego – marszałek województwa mazowieckiego. Wpis do rejestru może być złożony na wniosek przedsiębiorcy lub z urzędu. Rejestr jest prowadzony w systemie teleinformatycznym. 

Obowiązek rejestracji w rejestrze BDO 

Obowiązkiem wpisu do Rejestru BDO zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku są objęci przedsiębiorcy, którzy: 

 • wytwarzają, transportują lub przetwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów, 
 • wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
 • produkują lub importują opakowania albo kupują je w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych (od firm unijnych). 

Należy pamiętać, że obowiązek ten jest również nałożony na jednoosobowe działalności gospodarcze. Mogą to być m.in. salony kosmetyczne, niewielkie warsztaty samochodowe czy też księgarnie. 

Zwolnieni z obowiązku rejestracji w BDO 

Zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy o odpadach nie podlegają wpisowi do rejestru: 

1) osoba fizyczna oraz jednostka organizacyjna niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8; 

2) podmiot władający powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1-3, zwolniony z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów; 

3) podmiot prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów); 

4) transportujący wytworzone przez siebie odpady; 

5) wytwórca odpadów będący rolnikiem gospodarującym na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlega wpisowi do rejestru na podstawie ust. 1. 

Od tej ustawy są również wyjątki ujęte na przykład w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji. Przedsiębiorca nie będzie musiał uzyskać wpisu do rejestru w BDO jako wytwórca odpadów, jeśli będzie wytwarzał tylko odpady w niewielkich ilościach ujętych we wspomnianym rozporządzeniu. 

Obowiązek ten nie dotyczy również przedsiębiorców, którzy podpiszą stosowną umowę zawierającą zapis przenoszący obowiązek ewidencji opadów na osobę fizyczną, dla której świadczymy usługi z zakresu budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw. W takim przypadku wytwórcą odpadów będzie podmiot, dla którego świadczy się usługę, a tak jak wspomniano wyżej osoby fizyczne nie podlegają obowiązkowi ewidencji odpadów. 

Rejestr BDO – jak dokonać wpisu? 

Aby dana firma była wpisana do rejestru, przedsiębiorca musi złożyć wniosek w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej https://rejestr-bdo.mos.gov.pl. Następnie, po stwierdzeniu, że wniosek o wpis do rejestru nie zawiera braków formalnych, niezwłocznie, (nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku) marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru na wniosek podmiotu. 

Co zawiera wniosek o wpis do rejestru BDO? 

Wniosek o wpis zawiera następujące elementy: 

 • imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania, lub siedziby, adres e-mail, a w przypadku wyznaczenia autoryzowanego przedstawiciela – również kod pocztowy, miejscowość, nazwę ulicy, numer domu i lokalu, kraj, numer telefonu i faksu oraz osobę do kontaktu, a także szczegółowe dane producenta sprzętu, który go wyznaczył, obejmujące informację o imieniu i nazwisku, lub nazwie oraz adresie zamieszkania lub siedziby oraz wykaz wprowadzających sprzęt, którzy mogą korzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 25 ust. 3 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym; 
 • numer NIP, o ile posiada, a w przypadku wprowadzających baterie lub akumulatory – także europejski numer identyfikacji podatkowej, o ile został nadany; 
 • imię i nazwisko oraz adres e-mail osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu; 
 • imię i nazwisko oraz adres e-mail osoby wypełniającej formularz rejestrowy; 
 • informacje o zakresie działalności. 

Do wniosku należy również dołączyć poniższe załączniki: 

 • kopia uiszczenia opłaty rejestrowej (100 zł mikroprzedsiębiorcy, 300 zł pozostali); 
 • w przypadku podmiotów wprowadzających sprzęt elektryczny oraz elektroniczny – kopia umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz kopie dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia finansowego; 
 • w przypadku autoryzowanego przedstawiciela – kopia umowy z producentami sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 
 • w przypadku organizacji odzysku – kopia zaświadczenia wydanego przez bank prowadzący rachunek (lub lokatę terminową) o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku na pokrycie tego kapitału albo oświadczenie o wpłacie tej kwoty; 
 • w przypadku podmiotu wprowadzającego baterie lub akumulatory – informacja potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu; 
 • gdy podmiot wprowadza pojazdy – umowa zawarta z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu; 
 • w przypadku organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego – kopia zaświadczenia wydanego przez bank prowadzący rachunek (lub lokatę terminową) o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego na pokrycie tego kapitału albo oświadczenie o wpłacie tej kwoty. 

Jeżeli przedsiębiorca nie wniesie opłaty rejestrowej, nie wniesie ww. zabezpieczenia finansowego lub nie wpłaci kapitału zakładowego w wymaganej wysokości, marszałek województwa w drodze decyzji odmówi wpisu do rejestru. 

Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *