Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Emerytem lub rencistą jest osoba, która posiada ustalone prawo do emerytury lub renty. Aby otrzymać takie prawo dana osoba musi spełnić kilka warunków. Przede wszystkim musi być w odpowiednim wieku (dotyczy emerytów). Z kolei renta przyznawana jest osobom, które nie są zdolne do świadczenia pracy. Po spełnieniu wymaganych warunków wydawana jest decyzja o przyznaniu prawa do emerytury lub renty.

Zatrudnienie emeryta na podstawie stosunku pracy

Stosunek pracy z emerytem lub rencistą jest objęty obowiązkowym ubezpieczeniem ZUS, co wynika z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W związku z tym pracodawca, który podpisał umowę z taką osobą, jest zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, a także na ubezpieczenie zdrowotne. Natomiast składki na FP i FGŚP zależą od wieku pracownika. Nie ma obowiązku ich opłacania w przypadku:

• kobiet, które ukończyły 55 lat
• mężczyzn, którzy ukończyli 60 lat.

Składki na ZUS płaci się niezależnie od wymiaru czasu pracy, a także wysokości osiągniętego wynagrodzenia za pracę.

Podział składek ZUS

Do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych finansowanych przez pracownika zaliczamy:

  • składkę na ubezpieczenie emerytalne wynoszącą 9,76% podstawy wymiaru składek,
  • składkę na ubezpieczenie rentowe w wysokości 1,5% podstawy wymiaru składek,
  • składkę na ubezpieczenie chorobowe obejmujące 2,45% podstawy wymiaru składek.


Oprócz składek na ubezpieczenia społeczne z wynagrodzenia pracownika potrącana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne – w wysokości 9% podstawy wymiaru składek.

Składki na ubezpieczenia za pracownika zatrudnionego w ramach umowy o pracę finansowane przez pracodawcę wynoszą:

  • 9,76% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne,
  • 6,5% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie rentowe,
  • 1,67% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie wypadkowe, przy czym jest to wysokość standardowa i dotyczy płatników składek, którzy zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych,
  • 2,45% na Fundusz Pracy,
  • 0,10% na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • 1,5% FEP.

Obowiązki związane z zatrudnieniem emeryta na podstawie stosunku pracy

Tak, jak w przypadku pozostałych pracowników, zatrudnienie emeryta wiąże się z obowiązkiem zgłoszenia go do ubezpieczeń. W celu zgłoszenia pracownika należy przekazać do ZUS deklarację ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 1X.
Jako datę powstania obowiązku ubezpieczenia należy podać pierwszy dzień obowiązywania umowy o pracę. Zgłoszenia należy dokonać w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczenia.

Podatek od wynagrodzenia pracujących emerytów

Emeryt zatrudniony będzie na podstawie umowy o pracę musi pamiętać o tym, że przysługuje mu jedna kwota wolna od podatku w wysokości 30 tys. zł. Dlatego w sytuacji, gdy zdecyduje się dorabiać do emerytury, to nie powinien składać swojemu pracodawcy oświadczenia PIT-2. W przeciwnym razie kwota zmniejszająca podatek będzie uwzględniana w wyliczeniu zaliczki zarówno z emerytury jak i wynagrodzenia z umowy o pracę i po zakończeniu roku może okazać się, że wyjdzie podatek don
zapłaty nawet w kwocie 3600 zł.

Polski Ład wspiera emerytów w kontynuacji ich pracy oraz w rozwoju zawodowym. Od 2022 roku wprowadzono ulgę PIT dla wybranych emerytów, którzy mimo nabycia uprawnień do emerytury czasowo zrezygnują z jej pobierania i pozostaną aktywni zawodowo.
Emeryci którzy spełnią warunki nie będą płacić podatku od przychodów z pracy na etacie, zleceniu lub działalności gospodarczej – do kwoty 85 528 zł rocznie. Dodatkowo pracujący seniorzy, niepobierający emerytury i rozliczający się według skali podatkowej, będą płacić podatek dopiero po przekroczeniu 115 528 zł zarobków (30 tys. zł kwoty wolnej + 85 528 zł ulgi).

Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *