Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Wolny zawód – definicja

Nie ma ściśle określonej definicji, jeśli chodzi o wolne zawody. Powołując się na słownik języka polskiego PWN sformułowanie to oznacza: „zawód, którego wykonywanie nie jest ograniczone umową o pracę zawieraną z jakąś instytucją”.

Wolny zawód to również działalność wykonywana osobiście przez:

 • lekarzy,
 • lekarzy dentystów,
 • lekarzy weterynarii,
 • ratowników medycznych
 • techników dentystycznych,
 • felczerów,
 • pielęgniarki,
 • położne,
 • architektów,
 • tłumaczy,
 • nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny,
 • psychologów,
 • fizjoterapeutów,
 • adwokatów,
 • notariuszy,
 • radców prawnych,
 • inżynierów budownictwa,
 • rzeczoznawców budowlanych,
 • biegłych rewidentów,
 • księgowych,
 • agentów ubezpieczeniowych,
 • agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające,
 • brokerów reasekuracyjnych,
 • brokerów ubezpieczeniowych,
 • doradców podatkowych,
 • doradców restrukturyzacyjnych,
 • maklerów papierów wartościowych,
 • doradców inwestycyjnych,
 • agentów firm inwestycyjnych,
 • rzeczników patentowych.

Wolny zawód – czy trzeba płacić ZUS?

Osoba wykonująca wolny zawód nie jest związana żadnym stosunkiem pracy. Z reguły osoby te są samozatrudnione, a więc składki ZUS opłacają tak jak każdy inny przedsiębiorca. Mają oni prawo do dwuletniej preferencji i zwykłego ZUS oraz (przy spełnieniu odpowiednich warunków) możliwość skorzystania z tzw. ulgi na start. Osoby wykonujące wolny zawód nie mogą skorzystać natomiast z tzw. małego ZUS.

“Ulga na start”

W ramach tej ulgi przez okres pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności przedsiębiorca może zrezygnować z ubezpieczeń społecznych. W związku z tym będzie zobowiązany jedynie do opłacania składki zdrowotnej.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2021 r. wynosi 381,81 zł. Podstawą jej wyliczenia jest kwota 4 242,38 zł

Preferencyjny ZUS

Przedsiębiorcy, którzy mają prawo opłacać preferencyjne stawki ZUS, mogą opłacać składki od zadeklarowanej indywidualnie kwoty, z zastrzeżeniem dolnego limitu. Ustalona podstawa opłacanych składek nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2021 roku jest to 840 zł).

Preferencyjne stawki ZUS nie przysługują osobom rozpoczynającym działalność na podstawie przepisów ustawy o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które:

1) prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność,

2) wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Zwykły ZUS

Przedsiębiorcy nie uprawnieni do ulg opłacają składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (w 2021 roku podstawa ta wynosi 3 155,40 zł).

Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *