Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie.

Kto jest zobowiązany do opłacania składek? 

Zgodnie z art. 21 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, do wnoszenia wpłat na PFRON zobowiązani są pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Kolejnym ważnym kryterium jest poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych w firmie. Jeśli pracodawca zatrudnia co najmniej 25 pracowników i jednocześnie nie zatrudnia osób z niepełnosprawnością, bądź poziom ich zatrudnienia jest mniejszy od 6% wśród ogólnego stanu zatrudnienia, będzie obowiązany opłacać składki na PFRON. 

Zwolnienia z obowiązku opłacania składek na PFRON 

Powołując się na art. 21 ust. 2e ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zwolniony z wpłat zostanie pracodawca, który prowadzi: 

  • dom pomocy społecznej, którego celem statutowym nie jest osiągnięcie zysku; 
  • hospicjum, którego celem statutowym nie jest osiągnięcie zysku; 
  • zakład opiekuńczo-leczniczy bądź publiczną lub niepubliczną jednostkę organizacyjną niedziałającą w celu osiągnięcia zysku, której wyłącznym przedmiotem prowadzonej działalności jest rehabilitacja społeczna i lecznicza, edukacja osób niepełnosprawnych lub opieka nad osobami niepełnosprawnymi; 
  • przedsiębiorstwo, które jest w likwidacji lub wobec którego ogłoszono upadłość. 

 Ustalenie poziomu zatrudnienia 

Aby obliczyć, czy pracodawca ma obowiązek opłacania składki na PFRON należy ustalić liczbę zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Warto pamiętać, że w stosunku pracy pozostają jedynie osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę. Nie należy wliczać osób, których z pracodawcą łączą umowy cywilnoprawne, a więc umowy zlecenia, umowy o dzieło czy umowy o świadczenie usług. 

Liczbę etatów oblicza się stosując średnią arytmetyczną z dziennych stanów zatrudnienia w danym miesiącu. W praktyce należy zsumować stan zatrudnienia z każdego dnia w miesiącu w przeliczeniu na etaty, a następnie uzyskany wynik podzielić przez liczbę dni w danym miesiącu. W obliczeniu stanu zatrudnienia należy uwzględnić dni wolne od pracy, wówczas dla nich należy przyjąć stan zatrudnienia z dnia poprzedniego lub następnego – jeżeli miesiąc rozpoczyna się takim dniem. 

Przykład 

Pan Andrzej zatrudnia 24 pracowników na pełny etat, z którymi zawarte ma umowy o pracę. Poza tym, na podstawie umowy zlecenia pracę świadczy 8 osób. Z początkiem miesiąca zatrudnione mają zostać 2 osoby, z którymi zawarte zostaną umowy o pracę na 1/4 etatu. Żaden z pracowników nie posiada orzeczenia o niepełnosprawności. 

W tym przypadku zatrudnienie w przeliczeniu na osoby wyniesie 26 osób, a w przeliczeniu na etaty 24 i 1/2. Zatem nie zajdzie konieczność odprowadzania wpłat na PFRON. 

Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *