Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Osoba pracująca na umowę o pracę jak i na umowę zlecenie podlega z tego tytułu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym w ZUS. Ubezpieczeniami tymi objęta jest od dnia rozpoczęcia wykonywania pracy (który wyznaczony jest w umowie) do dnia rozwiązania bądź wygaśnięcia tej umowy.  

Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy pracodawca ma obowiązek wyrejestrować pracownika z ubezpieczeń w ZUS. Dokonuje tego na druku ZUS ZWUA. Datę wyrejestrowania zleceniobiorcy z ubezpieczeń wpisuje się w tym formularzu w polu 02. bloku IV.

Gdy płatnik przekaże do ZUS nieprawidłowo wypełniony druk ZUS ZWUA, powinien skorygować tę nieprawidłowość. Sposób przeprowadzenia korekty danych wykazanych w formularzu ZUS ZWUA jest jednak uzależniony od tego, jaki rodzaj błędu został popełniony.

Jeżeli korekta dotyczy daty wyrejestrowania z ubezpieczeń, płatnik składek przekazuje do ZUS formularz wyrejestrowujący w trybie korekty. Powinien go sporządzić w ten sposób, że w bloku I. “Dane organizacyjne” w polu 02. – wpisze znak “X”, natomiast we wszystkich pozostałych blokach tego formularza poda prawidłowe dane (w tym – prawidłową datę wyrejestrowania).

Wyrejestrowując pracownika z ubezpieczeń w ZUS, pracodawca jako datę wyrejestrowania w formularzu ZUS ZWUA powinien podać kolejny dzień po dniu, w którym umowa zlecenia bądź umowa o pracę została rozwiązana. Formularz ZUS ZWUA korygujący datę wyrejestrowania zleceniobiorcy z ubezpieczeń trzeba przekazać do ZUS w terminie 7 dni, licząc od momentu stwierdzenia nieprawidłowości.

Przykład
Przedsiębiorstwo Alfa miała zawartą ze zleceniobiorcą umowę zlecenia do 11 kwietnia 2021 r. Od następnego dnia po rozwiązaniu tej umowy (tj. 12 kwietnia 2021 r.) firma powinna była wyrejestrować go z ubezpieczeń w ZUS. Osoba odpowiedzialna w przedsiębiorstwie za sprawy kadrowe w druku wyrejestrowującym ZUS ZWUA jako datę wyrejestrowania wpisała jednak 16 kwietnia 2021 r.

Obecnie firma powinna przekazać do ZUS formularz ZUS ZWUA w trybie korekty. W związku z tym w polu 02. w bloku I. “Dane organizacyjne” wpisze znak “X”, natomiast w bloku IV. w polu 02. poda datę wyrejestrowania 16 kwietnia 2021 r. We wszystkich pozostałych polach druku ZUS ZWUA spółka powinna podać prawidłowe dane – te same, które zostały wpisane w pierwotnie złożonym w ZUS druku wyrejestrowującym ZUS ZWUA.

Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *