Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Dokumenty zgłoszeniowe

Pracodawca ma obowiązek w ciągu 7 dni, licząc od momentu nawiązania stosunku pracy, dokonać zgłoszenia pracownika do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zgłoszenia dokonuje się na specjalnym druku ZUS ZUA. Jako kod tytułu ubezpieczenia pracodawca podaje w nim 01 10 X X, a w przypadku, gdy pracownikiem jest osoba młodociana – 01 20 X X. W danych identyfikacyjnych druku ZUS ZUA podaje się numer PESEL pracownika (jeżeli nie został mu nadany to numer i serię dowodu osobistego lub paszportu).

Jeżeli pracownik będzie wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, pracodawca ma obowiązek zgłosić do ZUS (na druku ZUS ZSWA) informację o okresach wykonywania przez zatrudnionych takiej pracy. Druk ten sporządza się za dany rok kalendarzowy. Nie składa się go bezpośrednio po zatrudnieniu nowego pracownika, lecz do 31 marca następnego roku kalendarzowego.

Na druku ZUS ZCNA pracodawca zgłasza (choć to nie jest jego obowiązek) do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny pracownika.

Rozliczanie składek

               Raport ZUS RCA to imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach za pracowników. Składa się go za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym pracownik był zatrudniony. Wykazuje się w nim składki społeczne (tj. składka emerytalna, rentowa, chorobowa, wypadkowa) oraz składkę zdrowotną, naliczone od wszystkich wypłat w gotówce i wartości świadczeń w naturze.

               Raporty miesięczne sporządzane za pracownika (gdy pracodawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – również za siebie) pracodawca dołącza do deklaracji ZUS DRA i jako komplet przekazuje do ZUS. Termin przekazania deklaracji za dany miesiąc to każdy 15 dzień następnego miesiąca. W tym samym terminie pracodawca powinien opłacić należne składki do ZUS.

Informacje o przerwach

               W raporcie ZUS RSA pracodawca wykazuje przerwy w opłacaniu za pracownika składek ubezpieczeniowych. Do najczęstszych takich przerw należy chorobowa niezdolność do pracy. Jeżeli pracownikowi przysługuje za okres absencji w pracy świadczenie chorobowe, to istotne jest kto je wypłaci. Jeżeli będzie to pracodawca, to wypłacając choremu pracownikowi wynagrodzenie chorobowe, kwotę wypłaty oraz okres, za które się ono należy, pracodawca powinien wykazać w raporcie ZUS RSA. Inaczej sytuacja się ma, gdy zasiłek chorobowy wypłacany jest ze środków ZUS. W tej sytuacji pracodawca nie nalicza żadnych składek, ale ma obowiązek podać informację o jego wypłacie w raporcie ZUS RSA.

               W przypadku nowego pracownika, który krótko po podjęciu zatrudnienia choruje, ale ze względu na tzw. okres wyczekiwania nie nabywa prawa do wynagrodzenia chorobowego ani zasiłku chorobowego, pracodawca wykazuje go w raporcie ZUS RSA. Jako kod przerwy, podaje 151, który oznacza okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy, ale bez prawa do wynagrodzenia lub zasiłku.

Zasady finansowania składek ZUS pracowników

UbezpieczeniePracownikPracodawca
emerytalne9,76 %9,76 %
rentowe1,5 %6,5 %
chorobowe2,45 %

wypadkowe

wysokość składki wypadkowej
jest ustalana indywidualnie
dla każdego płatnika
zdrowotne9 %
FP i FS2,45 %
FGŚP0,10 %
FEP1,50 %
Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *