Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

1 stycznia 2019 roku weszła w życie większość przepisów ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Głównym założeniem tych przepisów jest objęcie pracowników powszechnym programem oszczędzania na poczet przyszłej emerytury przy wykorzystaniu środków pochodzących z trzech źródeł:

 • od pracownika
 • od pracodawcy
 • od Skarbu Państwa

Obowiązek prowadzenia PPK opiera się przede wszystkim na zawarciu umowy o zarządzanie PPK i powstaje w momencie zatrudniania co najmniej 1 osoby (zarówno zatrudnionej na podstawie umowy o pracę jak i na podstawie umowy zlecenia). Umowę dotyczącą zarządzania PPK zawiera się z instytucją finansową w postaci elektronicznej.

Drugim typem umowy jest umowa o prowadzenie PPK pomiędzy podmiotem zarządzającym PPK a instytucją finansową, z którą podmiot zawarł umowę o zarządzanie PPK. Jednakże, umowa ta będzie zawierana przez pracodawcę w imieniu i na rzecz konkretnych pracowników.

Pracodawca zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej po upływie trzeciego miesiąca zatrudnienia, nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy zatrudnienia, chyba że pracownik zadeklaruje przed upływem tego terminu niedokonywanie wpłat do PPK, na podstawie deklaracji złożonej w formie pisemnej pracodawcy, albo przestanie być w stosunku do tego pracodawcy osobą zatrudnioną.

Terminy wdrożenia

I etap dotyczył firm zatrudniających powyżej 250 osób (według stanu na 31.12.2019 r.) i rozpoczął się 1 lipca 2019 roku. Pracodawcy mieli czas

 • do 25 października 2019 na zawarcie umowy o zarządzanie PPK
 • do 12 listopada 2019 na zawarcie umowy o prowadzenie PPK.

II etap wdrażania PPK obejmuje firmy zatrudniające co najmniej 50 osób (według stanu na 30.06.2019 r.) i rozpoczął się 1 stycznia 2020 roku. W związku z pandemią COVID-19 przedłużono terminy zawierania umów tworzących PPK. Nowe terminy są następujące:

 • umowa o zarządzaniu PPK do 27 października 2020 r.
 • umowa o prowadzenie PPK do 10 listopada 2020 roku.

III etap wprowadzania PPK, obejmujący firmy zatrudniające co najmniej 20 osób (według stanu na 31.12.2019) rozpoczął się 1 lipca 2020. Pracodawcy mają czas na zawarcie

 • umów o zarządzanie PPK do 27 października 2020,
 • umów o prowadzenie PPK do 10 listopada 2020.

W związku ze zmianą w II etapie, terminy na zawarcie umów w II i III etapie pokrywają się.

IV i ostatni etap rozpocznie się 1 stycznia 2021 roku i obejmie pozostałe podmioty zatrudniające i jednostki sektora publicznego, bez względu na stan zatrudnienia. Terminy zawarcia umów dla jednostek sektora finansów publicznych to kolejno:

 • umowa o zarządzanie PPK – do 26 marca 2021
 • umowa o prowadzenie PPK − do 10 kwietnia 2021.

Natomiast dla pozostałych pomiotów terminy zawarcia umów są następujące: 

 • umowa o zarządzanie PPK − do 23 kwietnia 2021
 • umowa o prowadzenie PPK − do 10 maja 2021.

Jakie wyglądają wpłaty?

WpłacającyWpłata podstawowaWpłata dodatkowa
Pracodawca1,5% miesięcznego wynagrodzenia bruttodo 2,5% miesięcznego wynagrodzenia brutto  
Pracownik2% miesięcznego wynagrodzenia brutto (dla osób, których dochód nie przekracza 120% minimalnego wynagrodzenia preferencyjna wpłata podstawowa jest nie mniejsza niż 0,5%)do 2,0% miesięcznego wynagrodzenia brutto  
Fundusz PracyWpłata jednorazowaDopłata roczna
 250 zł240 zł

Kto nie musi wprowadzać PPK?

 1. Samozatrudniony, czyli osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, o ile nie zatrudnia osób będących osobami zatrudnionymi w rozumieniu ustawy o PPK.
 2. Osoba fizyczna, która zatrudnia, w zakresie niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą tego podmiotu, inną osobę fizyczną, w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby (czyli na przykład osoby zatrudniające opiekunki do dzieci lub dorywczą pomoc domową).
 3. Mikroprzedsiębiorca, któremu wszystkie osoby zatrudnione złożyły deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat.
 4. Pracodawca, który (w terminie, w którym ustawa o PPK ma dla niego zastosowanie) prowadzi PPE oraz nalicza i odprowadza składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia, jeżeli do PPE przystąpiło co najmniej 25% osób zatrudnionych
Udostępnij artykuł:

Jedna odpowiedź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *