Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Z reguły urzędem skarbowym, do którego podatnicy składają PIT jest urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania na 31 grudnia 2020 r. Zasada ta obowiązuje zarówno gdy rozliczenie roczne podatku dochodowego przekazywane jest w formie papierowej jak i internetowej. Należy pamiętać, że miejsce zamieszkania nie zawsze jest tożsame z miejscem zameldowania!

Przyjmuje się, że miejsce zamieszkania to miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. Miejscowość ta stanowi centrum jej interesów życiowych i majątkowych. Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania. Podatnik związany z wieloma miejscowościami powinien zdefiniować jako miejsce zamieszkania tę, z którą jest najściślej związany. Miejsce zamieszkania nie musi pokrywać się z adresem zameldowania. Meldunek służy jedynie administracyjnemu potwierdzeniu faktu stałego lub czasowego pobytu danej osoby w określonym lokalu. Kryterium miejsca zamieszkania obowiązuje zarówno osoby nieprowadzące działalności gospodarczej, jak przedsiębiorców. Przedsiębiorcy składają roczne rozliczenie w urzędzie skarbowym ustalanym według miejsca zamieszkania bez względu na to, gdzie położona jest siedziba firmy.

Ostatnie miejsce zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy jest natomiast istotne w przypadku składania PIT-28S, PIT-36S, PIT-36LS. Podatnik będący przedsiębiorstwem w spadku przekazuje zeznanie podatkowe do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy na dzień otwarcia spadku (tj. na dzień jego śmierci).

PIT małżonków

Małżonkowie korzystający z łącznego opodatkowania dochodów składają wspólny PIT-36 lub PIT-37 za 2020 r. w urzędzie skarbowym właściwym według wspólnego miejsca zamieszkania na dzień 31 grudnia 2020 r. Mogą przy tym posiadać różne adresy zameldowania.

Może się jednak zdarzyć, że małżonkowie nie mają wspólnego miejsca zamieszkania, w związku z czym podlegają pod inne urzędy skarbowe. Nie uniemożliwia to łącznego opodatkowania dochodów (o ile są spełnione wymogi określone w art. 6 ustawy o pdof). W takim przypadku małżonkowie składają rozliczenie w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania jednego z nich. Wybrany urząd skarbowy należy wskazać w zeznaniu podatkowym (zazwyczaj jest to urząd skarbowy właściwy dla małżonka występującego we wspólnym zeznaniu podatkowym jako podatnik, tj. jako pierwszy). Stanowi tak § 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie właściwości organów podatkowych. Przepisy prawa podatkowego (wspomnianego rozporządzenia, ustawy o pdof i Ordynacji podatkowej) nie przewidują obowiązku zawiadomienia urzędu skarbowego drugiego małżonka o miejscu złożenia wspólnego zeznania podatkowego.

Podatnik-nierezydent

Nierezydent (osoba, która nie ma miejsca zamieszkania na terenie Polski), który podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu przekazuje swoje roczne rozliczenie do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Obsługą takich podatników zajmuje się na terenie danego województwa wskazany urząd skarbowy.

dolnośląskieNaczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Psie Pole
kujawsko-pomorskieNaczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy
lubelskieNaczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie
lubuskieNaczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze
łódzkieNaczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście
małopolskieNaczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście
mazowieckieNaczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście
opolskieNaczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu
podkarpackieNaczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie
podlaskieNaczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku
pomorskieNaczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku
śląskieNaczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach
świętokrzyskieNaczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach
warmińsko-mazurskieNaczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie
wielkopolskieNaczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Nowe Miasto
zachodniopomorskieNaczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie

Który urząd skarbowy wybrać w przypadku gdy podatnikiem jest nierezydent?

  • nierezydent prowadzący działalność gospodarczą – urząd skarbowy właściwy dla miejsca (województwa) wykonywania działalności
  • nierezydent nieprowadzący działalności gospodarczej – urząd skarbowy właściwy ze względu na:
    • adres zamieszkania lub adres siedziby płatnika (pobór podatku następuje przez płatnika)
    • miejsce pobytu podatnika – (pobór podatku odbywa się bez pośrednictwa płatnika)

Jeżeli właściwości urzędu skarbowego nie można ustalić na podstawie wymienionych kryteriów, pod uwagę bierze się miejsce wykonywania czynności, z tytułu których uzyskiwany jest przychód, w szczególności miejsce świadczenia usług (wykonywania pracy).

W przypadku gdy podatnik-nierezydent prowadzi działalność gospodarczą na terenie więcej niż jednego województwa albo uzyskuje dochody (przychody), np. z umowy o pracę, na terenie więcej niż jednego województwa, albo jednocześnie uzyskuje dochody (przychody) z działalności gospodarczej i z innych tytułów na terenie więcej niż jednego województwa, rozlicza się w Trzecim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście.

Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *