Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Przedsiębiorca starając się np. o kredyt, leasing lub zakup na raty powinien dla banku przygotować zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach. Aby otrzymać takie zaświadczenie podatnik musi złożyć w odpowiednim urzędzie skarbowym wniosek o jego wydanie.

Jakich podatków dotyczy zaświadczenie z urzędu skarbowego?

Urzędy skarbowe wydają zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające zaległość podatkową w:

 • podatkach dochodowych: PIT lub CIT
 • podatku od towarów i usług: VAT
 • akcyzie.

Zaświadczenie może obejmować także:

 • podatek od nieruchomości lub od środków transportowych
 • opłatę za korzystanie ze środowiska

Zaświadczenie potwierdza twoją aktualną sytuację podatkową. Tego dokumentu wymagają – na przykład – banki, jeśli chcesz uzyskać kredyt czy sklepy przy zakupach na raty. Potrzebujesz go także, gdy planujesz wziąć udział w przetargach.

Z wnioskiem o wydanie zaświadczenia możesz wystąpić :

 • gdy przepisy prawa wymagają urzędowego potwierdzenia braku zaległości lub stanu zaległości podatkowych
 • żeby potwierdzić brak zaległości lub stan zaległości podatkowych z uwagi na swój interes prawny.

Co powinien zawierać wniosek i do jakiego US należy go złożyć?

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach powinien zawierać m.in.:

 • Dane i adres wnioskodawcy,
 • Dane pełnomocnika (jeżeli w danej sprawie pełnomocnik został ustanowiony),
 • Cel i miejsce wydania zaświadczenia,
 • Adres korespondencyjny wnioskodawcy,
 • Liczbę egzemplarzy zaświadczenia,
 • Dodatkowe załączniku typu: potwierdzenie złożenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia, pełnomocnictwo, potwierdzenie złożenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

Jeżeli chodzi o kwestę tego do jakiego urzędu podatnik powinien złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach to jest to zależne od tego jakiego podatku ma dotyczyć zaświadczenie np. jeżeli wniosek dotyczy informacji o:

 • podatku VAT, PIT, CIT, PCC lub akcyzy to wniosek należy złożyć do właściwego urzędu skarbowego ze względu na miejsce zamieszkania (osoby fizyczne) lub siedziby działalności (np. sp. Z O.O.);
 • opłatach środowiskowych i recyklingowych to wniosek należy złożyć do urzędu marszałkowskiego,
 • podatku od nieruchomości to wniosek należy złożyć do do urzędu miasta lub gminy, właściwego dla adresu danej nieruchomości.

Co należy zrobić aby otrzymać zaświadczenie?

Krok 1. Złóż wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach.
Możesz to zrobić na trzy sposoby:

 • Pierwszą możliwością jest osobiste stawienie się w Urzędzie Skarbowym bądź innej instytucji, która obsługuje wnioskodawcę.
 • Druga możliwość to wysłanie listu z wypełnionym wnioskiem. 
 • Kolejna możliwość to złożenie wniosku w formie elektronicznej

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach

Do składanego wniosku musisz dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej. Może to być potwierdzenie przelewu albo skan lub zdjęcie dowodu wniesienia opłaty. Jeśli wypełnisz wniosek online i wyślesz go do właściwego urzędu bez dowodu zapłacenia opłaty skarbowej, musisz pamiętać, aby taki dowód dostarczyć w ciągu kolejnych 3 dni roboczych:

 • zanieś go do urzędu, do którego składasz wniosek lub
 • wyślij jako załącznik do pisma ogólnego przez ePUAP (w piśmie podaj numer swojego wniosku o wydanie zaświadczenia).

Krok 2. Urząd sprawdzi formalnie i merytorycznie twój wniosek

Urząd sprawdzi czy twój wniosek zawiera wymagane informacje. Jeśli wniosek ma braki lub błędy, urząd wezwie cię do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Jeśli tego nie zrobisz w wyznaczonym czasie, twoja sprawa nie będzie dalej rozpatrywana.

Zanim dostaniesz zaświadczenie, urząd powinien sprawdzić, czy w twojej sprawie nie toczy się postępowanie dotyczące zaległości podatkowych. Chodzi o ustalenie lub określenie ich wysokości. Nie wpłynie to jednak na termin wydania ci zaświadczenia. Jeśli materiał dowodowy zebrany przez urząd pozwala na wydanie decyzji, to powinna zostać ona wydana  w ustalonym terminie do wydania zaświadczenia, aby mogła znaleźć się w tym zaświadczeniu.

Urząd dochowa terminu, nawet jeśli nie da się zakończyć postępowania. Wtedy w twoim zaświadczeniu znajdzie się informacja, że w twojej sprawie trwa postępowanie.

Krok 3. Otrzymasz zaświadczenie

Urząd może przysłać ci zaświadczenie w formie elektronicznej lub przesyłką pocztową – o ile zaznaczysz to we wniosku. Zaświadczenie możesz również odebrać w urzędzie.

Pamiętaj, że zaświadczenie potwierdza twoją sytuację podatkową w dniu jego wydania. Dokument traci ważność, kiedy zmieni się twoja sytuacja.

Jeśli zapadła decyzja o odroczeniu lub rozłożeniu zaległości na raty twojej zaległości, urząd uznaje, że do wyznaczonego terminu jej spłaty nie masz zaległości.

Co znajduje się w zaświadczeniu o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości?

W zaświadczeniu znajdują się m.in.:

 • dane identyfikacyjne wnioskodawcy
 • adres jego siedziby lub zamieszkania
 • informacje o braku lub wystąpieniu zaległości podatkowych (wraz z ich tytułem, okresem i  kwotą)
 • informacje o odsetkach za zwłokę lub ich braku wraz z kwotą
 • o odroczeniu lub rozłożeniu na raty zobowiązania podatkowego

Na żądanie wnioskodawcy w zaświadczeniu podaje się także informacje:

1) czy w stosunku do wnioskodawcy prowadzone jest:
     a) postępowanie mające na celu ujawnienie jego zaległości podatkowych i określenie ich wysokości
      b) postępowanie egzekucyjne w administracji, również w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań wnioskodawcy
      c) postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe

2) dotyczące:
      a) okresów, z których pochodzą zaległości, i ich tytułów
      b) podatków, których termin płatności został odroczony lub których płatność została rozłożona na raty

Ile kosztuje wydanie zaświadczenia?

1. Opłata skarbowa w wysokości 21,00 zł – za wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach,

Opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł – za wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami (np. za korzystanie ze środowiska)

Opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł – pełnomocnictwo szczególne (zwolnienie z opłaty skarbowej przysługuje, jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, rodzicowi, dziadkowi, dziecku, wnukowi lub rodzeństwu)

Ile trzeba czekać na wydanie zaświadczenia?

Zaświadczenie otrzymasz nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Jak można się odwołać?

Jeśli nie zgadzasz się z rozstrzygnięciem urzędu, możesz złożyć zażalenie. Masz na to 7 dni od dnia doręczenia ci postanowienia.

Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *