Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Urlop proporcjonalny – jak prawidłowo go wyliczyć?

Zgodnie z art. 155¹ Kodeksu pracy, pracownikowi, który kończy u danego pracodawcy zatrudnienie w ciągu roku kalendarzowego, przysługuje urlop proporcjonalny do okresu przepracowanego. Tak samo, jeżeli pracownik rozpoczyna pracę u nowego pracodawcy w ciągu roku, przysługuje mu urlop w wymiarze proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca roku (jeżeli pracownik będzie pracował do końca roku lub […]

Ilość dni urlopu należnego pracownikowi po zmianie wymiaru czasu pracy

Przepisy prawa pracy nie określają zasad ustalania wymiaru urlopu w razie zmiany wielkości etatu w ciągu roku kalendarzowego. W takim przypadku w praktyce uprawnienia urlopowe ustala się odrębnie za okresy pracy w różnych wymiarach czasu pracy, w proporcji do tych wymiarów. Zgodnie z art. 153 § 2. wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do […]

Jak obliczyć urlop w wymiarze proporcjonalnym?

Urlop proporcjonalny, czyli urlop wypoczynkowy, nalicza się dla osób, które nie przepracowały u danego pracodawcy pełnego roku. Zasada proporcjonalności urlopu odnosi się również do pracowników powracających w roku kalendarzowy do pracy po: urlopie bezpłatnym, urlopie wychowawczym, okresie odbywania służby wojskowej, a także przeszkolenia wojskowego albo ćwiczeń wojskowych, tymczasowym aresztowaniu, odbywaniu kary pozbawienia wolności, nieusprawiedliwionej nieobecności […]