Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Urlop proporcjonalny, czyli urlop wypoczynkowy, nalicza się dla osób, które nie przepracowały u danego pracodawcy pełnego roku. Zasada proporcjonalności urlopu odnosi się również do pracowników powracających w roku kalendarzowy do pracy po:

  • urlopie bezpłatnym,
  • urlopie wychowawczym,
  • okresie odbywania służby wojskowej, a także przeszkolenia wojskowego albo ćwiczeń wojskowych,
  • tymczasowym aresztowaniu,
  • odbywaniu kary pozbawienia wolności,
  • nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Wymiar urlopu pracownika zatrudnionego na część etatu ustala się proporcjonalnie do jego etatu, biorąc za podstawę wymiar urlopu zależny od posiadanego stażu pracy, tj. 20 lub 26 dni. Wynikający z obliczeń niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia (art. 154 § 2 K.p. – Dz. U. z 2020 r. poz. 1320). Ponadto w przypadku podjęcia lub zakończenia zatrudnienia w trakcie roku kalendarzowego wymiar urlopu należy ustalić w proporcji do okresu zatrudnienia, zgodnie z art. 1551 K.p. Jak stanowi ten przepis, w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, pracownikowi temu przysługuje m.in. urlop w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy (chyba że wcześniej pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze).

Przy ustalaniu urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu, a niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca. Również niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia (art. 1553 § 1 K.p.)

Przykład 1

Pracownik zatrudniony jest w firmie od 3 września 2020 r. na 4/5 etatu. Ma prawo do 26 dni urlopu ze względu na staż pracy. Od grudnia 2020 r. pracownik choruje. Jego umowa o pracę rozwiąże się 31 grudnia 2020 r. i do tego dnia pracownik będzie na chorobowym. Ile dni urlopu przysługuje mu za ubiegły?

W tej sytuacji w pierwszej kolejności należy ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika w proporcji do wymiaru etatu, tj.: 26 dni urlopu × 4/5 = 20,8, po zaokrągleniu 21 dni (168 godz.) urlopu.

Następnie należy obliczyć wymiar urlopu w proporcji do okresu zatrudnienia u danego pracodawcy w 2020 r. tj.:

21 dni × 4/12 (wrzesień 2020 r. zaokrąglamy do pełnego miesiąca) = 7 (56 godz.) urlopu

Pracownikowi za okres zatrudnienia u pracodawcy przysługuje 7 dni (56 godz.) urlopu.

Urlop proporcjonalny a pierwsza praca

Urlopu proporcjonalnego nie stosuje się w pierwszym roku pracy, gdyż wtedy obowiązuje zasada nabywania urlopu z każdym przepracowanym miesiącem. Oznacza to, że nie ma określonej liczby dni do wykorzystania na początku zatrudnienia. Dopiero wraz z początkiem kolejnego roku kalendarzowego następującego po roku rozpoczęcia kariery zawodowej dana osoba nabywa prawo do urlopu z góry, czyli już od 1 stycznia przysługuje jej urlop w wymiarze 20 lub 26 dni.

Przykład 2.

Pan Artur po zakończeniu studiów podjął swoją pierwszą w życiu pracę. Stosunek pracy rozpoczął się 6 sierpnia 2020 r. Wymiar urlopu wynosi 20 dni. Prawo do urlopu w tym roku pan Artur będzie nabywał z każdym 5. dniem miesiąca, w związku z czym urlop za ten rok wyniesie:

urlop za jeden pełny miesiąc : 20 dni / 12 miesięcy = 1,67
Pan Mateusz przepracuje 5 pełne miesiące w związku z czym do końca roku będzie mu przysługiwał urlop w wymiarze 8,35 dnia.
Od 1 stycznia 2021 nabędzie prawo do urlopu z góry, w pełnym wymiarze wynoszącym 20 dni.

Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *