Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Na podstawie art.36 ust.17 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, został wprowadzony od 1 stycznia 2021 r. nowy obowiązek przekazywania do ZUS informacji o zawartych umowach o dzieło.

Płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło informuje Zakład o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Obowiązek zgłaszania w ZUS zawartej umowy o dzieło dotyczy zarówno podmiotów posiadających status płatnika składek, czyli opłacających składki np. za pracowników czy zleceniobiorców, jak i osób fizycznych, które nie zatrudniają żadnych osób, ani nie prowadzą jakiejkolwiek działalności, z której powinny opłacać za siebie składki do ZUS.

Zgłoszenie informacji do ZUS o zawartej umowie o dzieło na podstawie art. 36 ust. 17 ustawy systemowej nie powoduje obowiązku zgłoszenia wykonawcy tej umowy do ubezpieczeń społecznych ani ubezpieczenia zdrowotnego.

Skoro przepis zobowiązujący do informowania ZUS o zawartej umowie o dzieło wszedł w życie 1 stycznia 2021 r., to należy go stosować do umów o dzieło zawartych od tego dnia.

Termin na zgłoszenie

Zgodnie z ustawą covidową obowiązek ten należy wypełnić w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy. Bieg terminu rozpoczyna się w dniu następującym po dniu, w którym została zawarta umowa. Jeżeli jednak ostatni dzień terminu na zgłoszenie informacji do ZUS o zawartej umowie o dzieło będzie przypadał w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas termin ten przesunie się na najbliższy następny dzień powszedni.

Specjalny druk

Informację o zawartej umowie o dzieło należy przekazać do ZUS na specjalnym formularzu RUD, który stanowi załącznik nr 24 do rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących… (Dz. U. poz. 2366).

W formularzu RUD, oprócz danych identyfikacyjnych i adresowych zamawiającego wykonanie umowy o dzieło oraz danych jej wykonawcy, należy podać informacje o zawartych umowach o dzieło, tj.:

  • datę zawarcia,
  • datę  rozpoczęcia i zakończenia umowy o dzieło
  •  co jest przedmiotem zawartej umowy.

Jakich umów nie trzeba zgłaszać?

Do ZUS nie trzeba zgłaszać osobnej informacji o umowie o dzieło zawartej z osobą, z którą dany podmiot:

  • pozostaje w stosunku pracy lub
  • jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje ona pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.
Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *