Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Duża część małych przedsiębiorców preferuje rozliczanie transakcji gotówkowo, gdyż jest to dla nich po prostu wygodniejsze. Jednak dokonując transakcji gotówkowych, przedsiębiorcy muszą uważać na limit tego typu transakcji. 

Limit płatności gotówką FIRMA-FIRMA 2022 r.

Zgodnie z art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców: 

Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy: 
1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz  
2) jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza [15 000 zł] lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji. 

art. 19 Prawo przedsiębiorców

Jak wynika z powyższego przepisu przedsiębiorców obowiązuje limit płatności gotówkowych, który wynosi 15 000 zł. Limit ten odnosi się tylko i wyłącznie do przedsiębiorców, którzy są stronami transakcji. Warto tutaj zaznaczyć, że limit ten dotyczy całej transakcji, a nie tylko pojedynczej płatności. Jeśli przedsiębiorca ustali z dostawcą płatność w formie zaliczek lub rat, to sposób uiszczenia zapłaty powinien być zależny od wysokości łącznej sumy transakcji (kwoty brutto). Jeśli więc łączna wartość transakcji przekroczy limit płatności, to w celu ujęcia tego wydatku w kosztach musi on zostać uregulowany przelewem. 

Limity płatności gotówkowej B2B i C2B w 2023 r. 

W związku z wprowadzeniem Polskiego Ładu ulegnie zmianie limit transakcji gotówkowych pomiędzy przedsiębiorstwami (B2B) oraz pomiędzy przedsiębiorcą a osobą fizyczną (C2B). 

Od 2023 roku limit płatności gotówkowej pomiędzy przedsiębiorcami zmniejszy się i będzie wynosił nie 15 tys. zł a 8 tys. zł. Jeśli przykładowo, przedsiębiorca dokona zapłaty za transakcje powyżej 8 tys. zł gotówką, to wydatek ten w całości nie będzie stanowił kosztu podatkowego. 

Od tego samego roku zaczną obowiązywać również limity płatności gotówkowej pomiędzy osobami fizycznymi a przedsiębiorcami. Zgodnie z art. 7b ustawy o Prawach konsumenta, który wejdzie w życie z dniem 01.01.2023 r.: 

Konsument jest obowiązany do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 20 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji. 

art. 7b Prawa konsumenta

Konsekwencje nieprzestrzegania limitów płatności gotówkowych 

Jeśli podatnik od 2023 r. zaliczy do kosztów uzyskania przychodów kwotę powyżej 8 000 zł, a następnie dokona płatności gotówką, wówczas jest zobowiązany do: 

  • zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów 
  • lub zwiększenia przychodów (jedynie w przypadku, gdy nie ma możliwości zmniejszenia kosztów) 

 – w miesiącu, w którym odpowiednio dokonano płatności bez pośrednictwa rachunku płatniczego, został zlecony przelew albo płatność została dokonana z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności. 

 Wydatki powyżej 8 000 zł uregulowane gotówką nie będą kosztem podatkowym również w przypadku: 

  • nabycia lub wytworzenia środków trwałych albo nabycia wartości niematerialnych i prawnych; 
  • dokonania płatności po likwidacji pozarolniczej działalności gospodarczej; 
  • dokonania płatności po zmianie formy opodatkowania na zryczałtowaną formę opodatkowania. 

Wówczas zwiększenie przychodów lub zmniejszenie kosztów następuje za dany rok podatkowy, w którym nastąpiła likwidacja działalności gospodarczej. Natomiast w przypadku zmiany formy opodatkowania na zryczałtowaną – za poprzedni rok podatkowy poprzedzający zmianę formy opodatkowania. 

Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *