Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Czym charakteryzuje się biuro rachunkowe? 

Biurem rachunkowym nazywamy taką działalność, która polega na świadczeniu następujących usług: 

 • gromadzenia i przechowywania dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą o rachunkowości, 
 • prowadzenia, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w ujęciu chronologicznym i systematycznym, 
 • Sporządzania sprawozdań finansowych, wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, 
 • okresowego określania lub sprawdzania drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów. 

Kto może otworzyć biuro rachunkowe? 

Samo założenie działalności gospodarczej z kodem PKD 69.20.Z nie wymaga żadnych szczególnych uprawnień. Niemniej jednak osoba, która chciałaby świadczyć usługi z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych musi: 

 1. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych; 
 2. posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC); 
 3. nigdy nie być karana za poniższe przestępstwa: 
 • przeciwko wiarygodności dokumentów; 
 • przeciwko mieniu; 
 • przeciwko obrotowi gospodarczemu; 
 • przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi; 
 • skarbowe; 
 • za czyn określony w rozdziale 9. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 

Jeżeli działalność biura podatkowego opierać będzie się tylko na prowadzeniu ksiąg przychodów i rozchodów oraz pomocy w wypełnianiu zeznań i deklaracji podatkowych to ubezpieczenie OC nie jest potrzebne! 

Czym zajmuje się biuro rachunkowe? 

Biura rachunkowe mają szeroki zakres działań. Swoim klientom oferują najczęściej: 

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych i pomocniczych; 
 • wycena aktywów i pasywów firmy; 
 • przygotowywanie sprawozdań finansowych; 
 • przechowywanie oraz archiwizacja dokumentów; 
 • prowadzenie rozliczeń kadrowo-płacowych; 
 • księgowanie ewidencji środków trwałych i wyposażenia; 
 • doradztwo w zakresie otwierania działalności i wypełniania obowiązków podatkowych. 

W jakiej formie dopuszczalne jest prowadzenia biura rachunkowego? 

Osoba, która chciałaby otworzyć własne biuro rachunkowe może zdecydować się na prowadzenie jej prawie w każdej formie (oprócz spółek partnerskich). Najczęściej będzie to jednoosobowa działalność gospodarcza, która wymaga jedynie złożenia formularza CEIDG-1. Biuro można prowadzić również jako spółka cywilna lub spółka handlowa. W pierwszy przypadku wymagana jest rejestracja działalności w CEIDG, a w drugiej wymagany jest wpis do KRS.  

Biuro rachunkowe z VAT czy bez VAT? 

Jeżeli w biurze rachunkowym świadczone będą jedynie usługi księgowe, czyli prowadzenie ksiąg podatkowych oraz sporządzanie deklaracji podatkowych (bez świadczenia usług doradczych), to podmioty te mogą korzystać ze zwolnienia z VAT ze względu na wysokość obrotów (do 200 tys. zł). 

W sytuacji, gdy biuro zacznie świadczyć usługi doradcze traci możliwość zwolnienia z VAT i musi zarejestrować się jako podatnik VAT na druku VAT-R. 

Kasa fiskalna w biurze rachunkowym 

Jeżeli biuro rachunkowe świadczy usługi polegające na sporządzaniu osobom fizycznym nieprowadzącym działalności rocznych zeznań podatkowych to, bez względu na obrót, musi ewidencjonować sprzedaż za pomocą kasy rejestrującej. Wynika to z faktu, że sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie stanowi czynność doradztwa podatkowego, która podlega obowiązkowej fiskalizacji. 

Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *