Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

W Polsce dostępne są cztery formy opodatkowania. Bardzo popularna jest skala podatkowa, gdzie podatek wynosi 18%, zaś w drugim progu podatkowym 32%. Dobrze znany jest podatek liniowy w wysokości 19%. Dostępny jest również ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, w obrębie którego pojawiły się zmiany.

Od 2019 r. podatnicy są zobowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego oświadczenia o wyborze opodatkowania do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym. Jeżeli taki dochód wystąpił w grudniu, podatnik ma czas do końca roku podatkowego (kalendarzowego). Istnieje możliwość zmiany formy opodatkowania za pomocą wprowadzenia zmiany we wpisie w CEIDG. Wyboru dokonuje się poprzez złożenie stosownego pisma do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce prowadzonej działalności. Wyjątek stanowi tu opodatkowanie według skali podatkowej, które jest wybierane domyślnie i nie wymaga żadnego zgłoszenia.

Ważną zmianą jest to, że podatnicy rozliczający się ryczałtem od przychodu ewidencjonowanego, zwolnieni są z prowadzenia ewidencji wyposażenia oraz z obowiązku przeprowadzania spisu z natury.  Dotyczy to obowiązku rozpoczęcia działalności, jej zamknięcia oraz zmiany wspólnika. Podatnicy, rozliczający się w formie ryczałtu, chcący zamknąć działalność, są zobowiązani tylko do przeprowadzenia spisu majątku. Podobnie jak podatnicy prowadzący KPiR. Podatnicy otrzymali możliwość skorzystania z rozliczenia kwartalnego, czyli ryczałtu kwartalnego. O wyborze tej formy opodatkowania, informuje się w zeznaniu rocznym za ubiegły rok podatkowy.

Zmianie uległy zasady zatrudniania pracowników przez przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem. Zostali zwolnieni z obowiązku prowadzenia karty przychodów swoich pracowników.

Zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym dotyczą również zeznania podatkowego. Rozpoczynają się od dochodów uzyskanych w roku 2019, czyli dotyczą rozliczenia rocznego składanego za rok. Podatnicy rozliczający się ryczałtem mogą składać zeznania roczne od 15 lutego, do końca lutego następnego roku.

Podatnicy,  rozliczający się na podstawie ryczałtu będą mieli przygotowane rozliczenie przez urząd skarbowy. Wystarczy zalogować się pomocą odpowiedniego serwisu internetowego i sprawdzić PIT.

Masz pytania? Napisz!

 

Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *