Od 1 stycznia 2022 roku prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wynieść ma 5 922 zł. Kwota ta wyznacza podstawę wymiaru składek społecznych przedsiębiorcy opłacającego je na ogólnych zasadach albo w ramach tzw. małego ZUS. 

Dla przedsiębiorcy opłacającego składki na ubezpieczenia społeczne na ogólnych zasadach podstawę ich wymiaru stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych. 

Przedsiębiorca, o którym mowa w art. 18c ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, może opłacać niższe składki społeczne w ZUS. Prawo do tej preferencji przysługuje przedsiębiorcy, którego roczny przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył kwoty 120.000 zł. Dla takiej osoby minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest uzależniona od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o pdof, uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym. Ustalona przez taką osobę (zgodnie z art. 18c ust. 2 powołanej ustawy) podstawa wymiaru składek społecznych nie może m.in. przekroczyć 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego na dany rok kalendarzowy. 

Jeżeli w toku dalszych prac legislacyjnych kwota prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia nie ulegnie zmianie, to w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. najniższa podstawa wymiaru składek społecznych dla przedsiębiorcy opłacającego je na ogólnych zasadach wyniesie 3.553,20 zł, czyli 5.922 zł × 60% (w 2021 r. wynosi ona 3.155,40 zł). Dla przedsiębiorcy uprawnionego do tzw. małego ZUS nie będzie ona mogła w 2022 r. przekroczyć kwoty 3.553,20 zł.  

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *