Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Polski, a w przypadku nabycia środka transportowego już zarejestrowanego – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.

Podmioty będące podatnikami tego podatku (właścicielami pojazdów o dmc pow. 3,5 t) mają obowiązek składać co roku, tj. w terminie do dnia 15 lutego, właściwemu organowi podatkowemu deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy. Jeżeli jednak obowiązek podatkowy powstał po tym dniu, np. dokonano zakupu pojazdu, jak w przypadku spółki, o której mowa w przykładzie 1, wówczas taką deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku (nabycia pojazdu). Natomiast te podmioty, które złożyły w lutym deklarację, ponieważ posiadają inne pojazdy podlegające opodatkowaniu, muszą w ciągu 14 dni odpowiednio skorygować deklaracje.

Obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych wpłaca się bez wezwania na rachunek budżetu właściwej gminy.

Deklarację należy złożyć organowi podatkowemu, na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w którego skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne – organowi podatkowemu, na terenie którego znajduje się zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe podlegające opodatkowaniu. W razie występowania współwłasności środka transportowego organem właściwym jest organ podatkowy odpowiedni dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Przykład 1

W dniu 5 marca 2021 roku spółka z o.o. zakupiła samochód o dmc 8 t. Do tej pory nie miała żadnego pojazdu podlegającego opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych. Kto w przypadku spółki z o.o. powinien złożyć deklarację na ten podatek i w jakim terminie?

Odpowiedź: Deklarację na podatek od środków transportowych powinien złożyć zarząd w terminie do 18 marca.

Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *