Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

31 stycznia mija termin na złożenie deklaracji ZUS IWA. Nie dotyczy to jednak wszystkich przedsiębiorców. O tym, czy dany płatnik musi złożyć informację, decyduje kilka zasadniczych warunków.

Czym jest ZUS IWA?

ZUS IWA to dokument zawierający informację na temat danych służących do ustalenia składki na ubezpieczenia wypadkowe. Jest to formularz składający się z 6 bloków, zawierający dane organizacyjne, identyfikacyjne oraz przede wszystkim dane dotyczące wypadków, jakie miały miejsce w roku, za który składana jest IWA. Te ostatnie mają bowiem wpływ na ustalenie wysokości opłaty wypadkowej, jaka będzie obowiązywać przez następny rok składkowy, czyli od 1 kwietnia do 31 marca.

Ważne! Płatnikom, którzy złożą deklarację przynajmniej 3 razy z rzędu, ZUS sam do 20 kwietnia ustali oraz poda wysokość procentową składki wypadkowej. 

Kto zobowiązany jest do sporządzania ZUS IWA?

Informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA, za dany rok kalendarzowy zobowiązani są przekazywać płatnicy, którzy spełniają łącznie 3 następujące warunki:

  • byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS-ie jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od 1 stycznia do 31 grudnia roku, za który składana jest informacja i co najmniej jeden dzień w styczniu następnego roku,
  • w roku, za który składana jest informacja, zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych,
  • byli wpisani do rejestru REGON 31 grudnia roku, za który jest składana informacja ZUS IWA.

Informacji ZUS IWA nie muszą składać Ci płatnicy, u których chociaż w jednym miesiącu poprzedniego roku ani jedna osoba, za którą płacone były składki, nie podlegała temu ubezpieczeniu.

W jakim terminie i w jakiej formie należy złożyć dokument?

Informację ZUS IWA płatnik składek przekazuje w takiej samej formie jak inne dokumenty ubezpieczeniowe. Tak więc jeśli przedsiębiorca składa zwyczajowo dokumenty drogą elektroniczną, to również ZUS IWA należy wysłać w takiej formie. Jeśli natomiast przekazuje dokumenty w formie papierowej, również IWA powinna być złożona w formie papierowej. Informację należy złożyć do 31 stycznia (za rok 2022, będzie to 31 stycznia 2023)

Jeśli płatnik składek jest zobowiązany do przekazania ZUS IWA w formie papierowej, należy dostarczyć informacje do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS właściwej ze względu na siedzibę płatnika składek. W przypadku przekazywania informacji ZUS IWA w formie przesyłki pocztowej, na kopercie powinien być umieszczony napis “ZUS IWA”.

ZUS IWA krok po kroku

Blok I

Pole 01. – identyfikator deklaracji – należy podać 01 dla deklaracji pierwszorazowej lub z przedziału 02-39 dla kolejnych deklaracji oraz rok, za który składana jest deklaracja.

Pole 02. – Kod terytorialny – według siedziby płatnika składek, (katalog kodów dostępny jest na stronie ZUS: Oddziały, inspektoraty, biura terenowe lub też w załączniku do instrukcji na stronie ZUS).

Blok II

W bloku tym należy podać dane identyfikacyjne. W tym miejscu płatnik składek proszony jest o wpisanie swojego NIP-u, REGON-u oraz numeru PESEL (jeśli takowy został nadany) lub serii i numeru dowodu osobistego (lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, np. paszportu).

Blok III

W kolejnej części należy podać liczbę osób zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego. Liczbę tę ustala się jako iloraz sumy ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu w ciągu poszczególnych miesięcy poprzedniego roku kalendarzowego i liczby miesięcy, przez które płatnik składek był w poprzednim roku kalendarzowym zgłoszony w zakładzie co najmniej 1 dzień. Wynik takiego działania zaokrąglamy do góry, jeśli końcówka wynosi 0,5, w dół natomiast, jeśli końcówka wynosi mniej niż 0,5.

Należy zwrócić uwagę, aby w swoich obliczeniach każdą osobę policzyć tylko raz, np. w sytuacji, gdy dana osoba miała w jednym miesiącu umowę zlecenia i umowę o pracę.

Przykład 1

Płatnik składek zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego kolejno w miesiącach następującą liczbę osób:

styczeń10
luty10
marzec8
kwiecień11
maj11
czerwiec12
lipiec13
sierpień10
wrzesień8
październik9
listopad9
grudzień10
SUMA121

Sumujemy liczbę osób, łącznie 121 osób w danym roku. Powstałą sumę 121 dzielimy na 12 miesięcy (wymóg nieprzerwanego ubezpieczenia – zawsze 12 miesięcy). Wynik, w tym przypadku 10,08 osób, wpisujemy zawsze zaokrąglając do pełnych jedności, a więc do tabeli wpisujemy liczbę 10.

Blok IV

W tym bloku płatnik składek podaje pięcioznakowy kod rodzaju przeważającej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (pole 01.) ujęty w rejestrze umów 31 grudnia roku, za który składana jest informacja.

Następnie przedsiębiorca proszony jest o wpisanie liczby wypadków. W polu 02. należy podać liczbę wypadków ogółem, które miały miejsce w roku, za który składana jest informacja.

W kolejnym polu (pole 03.) podaje się liczbę wypadków ciężkich i śmiertelnych również powstałych w roku, za który składana jest IWA.

Pole 04. dotyczy natomiast liczby zatrudnionych w warunkach szkodliwych dla zdrowia według stanu na 31 grudnia roku, którego dotyczy składana informacja.

Blok V i VI

W ostatnich blokach należy podać adres korespondencyjny płatnika składek oraz złożyć podpis (w zależności od formy składania informacji).

Formularz ZUS IWA znajdziesz tutaj.

ZUS
Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *