Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Podatki można regulować gotówką lub przelewem, chociaż nie zawsze dozwolony jest wybór formy płatności. Wymaganą kwotę ma prawo za podatnika uregulować członek najbliższej rodziny. Rozliczeniami z urzędem skarbowym mogą zajmować się od niedawna nowe podmioty – małe instytucje płatnicze. 

Gotówka i przelew

To, czy podatek zostanie uznany za skutecznie i terminowo uiszczony, zależy w dużej mierze od sposobu dokonania zapłaty.

Podatki pobierane przez urzędy skarbowe reguluje się przelewem lub gotówką. Nie każdy ma jednak możliwość wyboru sposobu dokonania zapłaty. Przedsiębiorcy zobligowani do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów mają, co do zasady obowiązek opłacać podatki przelewem na konto organu podatkowego. W ten sposób muszą uiszczać daniny związane z wykonywaną działalnością (z wyjątkiem opłaty skarbowej) – w tym odprowadzać podatki pobrane w ramach pełnienia funkcji płatnika, np. zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników.

Wymóg bezgotówkowych rozliczeń z urzędem skarbowym nie dotyczy mikroprzedsiębiorców (w rozumieniu Prawa przedsiębiorców). Oni mogą uiszczać podatki również w gotówce.

Formy płatności

Podatek należy wpłacić na odpowiedni rachunek bankowy urzędu skarbowego – przeznaczony do obsługi należności z tytułu danego podatku (PIT, CIT, VAT, itd.).

Podatnik, który reguluje podatek gotówką, pieniądze może wpłacić w kasie urzędu skarbowego lub podmiotu zajmującego się jego obsługą kasową. Wpłaty gotówkowej można dokonać również na rachunek urzędu skarbowego w banku, placówce pocztowej, biurze usług pocztowych, instytucji płatniczej, małej instytucji płatniczej, instytucji pieniądza elektronicznego, SKOK.

Wpłaty bezgotówkowej dokonuje się za pośrednictwem banku, instytucji płatniczej, małej instytucji płatniczej, instytucji pieniądza elektronicznego lub SKOK. Dozwolone jest wykonanie przelewu z rachunku w banku, instytucji kredytowej, unijnej instytucji płatniczej lub unijnej instytucji pieniądza elektronicznego, niemających siedziby lub oddziału w Polsce.

Podatek VAT można pokryć środkami zgromadzonymi na rachunku VAT. Takie konto funkcjonuje w powiązaniu z rachunkiem rozliczeniowym przedsiębiorcy, lub prowadzonym dla celów działalności gospodarczej rachunkiem w SKOK. Służy ono do obsługi płatności za towar lub usługę z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności. Wpłaty podatku VAT dokonuje się z zastosowaniem tradycyjnego polecenia przelewu podatkowego (nie używa się komunikatu podzielonej płatności). Bank wykonując przelew, w pierwszej kolejności pobiera środki z rachunku VAT. W przypadku gdy nie ma na nim wymaganej kwoty, podlega on obciążeniu do wysokości salda, a pozostała część jest uzupełniana środkami z konta rozliczeniowego. Bank nie zrealizuje przelewu, jeżeli nie będzie na to wystarczających środków na rachunku VAT i rachunku rozliczeniowym (art. 62c ust. 7-9 Prawa bankowego).

Możliwość zapłaty podatku za pośrednictwem małej instytucji płatniczej wprowadzono 20 czerwca 2018 roku. Zasady funkcjonowania takich firm regulują art. 117f-117u ustawy o usługach płatniczych. Mała instytucja płatnicza to nowy podmiot uprawniony do świadczenia usług płatniczych m.in. przyjmowania wpłat gotówkowych, realizacji poleceń przelewów czy wykonania usług przekazu pocztowego. Działalność może prowadzić wyłącznie na terytorium Polski.

Średnia całkowitej kwoty transakcji płatniczych z poprzednich 12 miesięcy wykonanych przez małą instytucję płatniczą, w tym agentów, nie może przekraczać równowartości 1 500.000 euro miesięcznie. Taką działalność może prowadzić – po uzyskaniu wpisu do rejestru małych instytucji płatniczych – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, ale posiadająca zdolność prawną.

Zapłata za podatnika

Podatnik zasadniczo sam i z własnych środków pieniężnych powinien uregulować podatek. Dokonanie wpłaty za podatnika jest dozwolone w trzech przypadkach wskazanych w art. 62b Ordynacji podatkowej. Po pierwsze zapłaty może dokonać aktualny właściciel przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, jeżeli podatek zabezpieczony jest hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym.

Po drugie, każdy podatek, bez względu na jego wysokość, mają prawo uregulować za podatnika członkowie najbliższej rodziny tj. małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym lub macocha.

Po trzecie dopuszczalne jest dokonanie zapłaty przez inny podmiot, np. z konta spółki jawnej na pokrycie podatku dochodowego wspólników, o ile kwota podatku nie przekracza 1.000 zł. Nie wolno zapłacić podatku w kilku transzach do 1.000 zł. Uregulowanie daniny podatnika przez inny podmiot jest dozwolone tylko w przypadku, gdy kwota podatku – a nie wpłaty – nie przekracza 1.000 zł. Regulacje zezwalające na zapłatę daniny za osobę lub podmiot do tego zobowiązany nie dotyczą wpłaty przez podatników pobranych przez nich podatków.

Należy pamiętać o specyfice spółki cywilnej. Spółka cywilna nie może założyć własnego konta. Wspólnicy będący osobami fizycznymi mogą za to posiadać wspólne konto. Rachunek bankowy założony dla celów prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej jest formalnie kontem wspólników, a nie spółki cywilnej. W związku z tym wspólnicy spółki cywilnej mogą bez limitów kwotowych opłacać swoje zobowiązania podatkowe, np. podatek dochodowy, ze wspólnego konta (założonego “na spółkę”).

Sposoby zapłaty podatku

Forma płatnościSposób zapłatyTermin zapłaty podatku
 

 

 

 

Gotówka

Wpłata w kasie organu podatkowego lub podmiotu zajmującego się jego obsługą kasową 

 

 

 

Dzień wpłaty

Wpłata na rachunek organu podatkowego w banku, placówce pocztowej, biurze usług płatniczych, instytucji płatniczej, małej instytucji płatniczej, instytucji pieniądza elektronicznego, SKOK-u
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrót bezgotówkowy

Wpłata z rachunku podatnika w banku, instytucji płatniczej, małej instytucji płatniczej, instytucji pieniądza elektronicznego, SKOK-u na podstawie polecenia przelewu 

 

Dzień obciążenia rachunku na podstawie polecenia przelewu

Zapłaty za pomocą instrumentu płatniczego innego niż polecenie przelewuDzień uzyskania potwierdzenia autoryzacji transakcji płatniczej
 

 

 

 

Wpłata z rachunku podatnika w banku, instytucji kredytowej, unijnej instytucji płatniczej lub unijnej instytucji pieniądza elektronicznego, niemających siedziby lub oddziału na terytorium Polski

Dzień złożenia przez podatnika zlecenia płatniczego, jeżeli wpłacana kwota zostanie uznana na rachunku organu podatkowego do końca następnego dnia roboczego po otrzymaniu zlecenia przez bank, instytucję kredytową, unijną instytucję płatniczą lub unijną instytucję pieniądza elektronicznego, a w razie przekroczenia tego terminu – za termin zapłaty uważa się dzień uznania kwoty na koncie organu podatkowego
Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *