Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Planując przekształcenie ze spółki cywilnej w spółkę jawną pojawia się pytanie czy spółka jawna może posługiwać się numerem NIP spółki cywilnej? Czy może powstała spółka jawna musi mieć nadany nowy NIP? 

Otóż spółka handlowa powstała w wyniku przekształcenia spółki cywilnej przejmuje NIP spółki cywilnej.

Spółka cywilna może zostać przekształcona w spółkę jawną. Spółka jawna powstaje z chwilą wpisu do KRS. Od momentu rejestracji przysługują jej wszystkie prawa i obowiązki stanowiące majątek wspólny wspólników spółki cywilnej.

Wspólnicy spółki cywilnej stają się natomiast wspólnikami spółki jawnej. Wynika to z artykułu 26 § 5 i artykułu 553 § Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1557 ze zm.).

§ 4.  Spółka, o której mowa w art. 860 Kodeksu cywilnego (spółka cywilna), może być przekształcona w spółkę jawną. Przekształcenie wymaga zgłoszenia do sądu rejestrowego przez wszystkich wspólników. Przepisy § 1-3 stosuje się odpowiednio.

§ 5.  Z chwilą wpisu do rejestru spółka, o której mowa w § 4, staje się spółką jawną. Spółce tej przysługują wszystkie prawa i obowiązki stanowiące majątek wspólny wspólników. Przepisy art. 553 § 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

Art. 553. § 1. Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej.

§ 2. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.

§ 3. Wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej.

Przekształcenie spółki cywilnej w jawną wiąże się z sukcesją NIP. Przewiduje to artykuł 12 ust. 1 pkt. 2 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Przepis ten zakłada, że NIP nadany podatnikowi nie przechodzi na następce prawnego z wyjątkiem przekształcenia m.in. spółki cywilnej w spółkę handlową.

Identyfikatorem podatkowym spółki jawnej, która powstanie w wyniku przekształcenia spółki cywilnej, będzie więc NIP nadany uprzednio spółce cywilnej.

NIP nadany podatnikowi przechodzi na następcę prawnego w przypadku przekształcenia: 
– przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa,
– przedsiębiorstwa komunalnego w jednoosobową spółkę gminy,
– spółki cywilnej w spółkę handlową lub spółki handlowej w inną spółkę handlową,
– stowarzyszenia zwykłego w stowarzyszenie.

W przypadku prowadzenia Jednoosobowej Działalności Gospodarczej i przekształceniu jej na spółkę cywilną, jawną lub inną NIP musi być zmieniony na nowy (NIP jest przypisany do podatnika, jako osoby fizycznej i nie przechodzi na inną formę prawną).

Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *