Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Nowe przepisy, które wynikają ze zmiany Ustawy o transporcie drogowym i pakietem mobilności oznaczają, że najpóźniej do 20 maja 2022, konieczne jest uzyskanie licencji, a także wypisów na każdy pojazd, dla firm, wykonujących międzynarodowy zarobkowy przewóz rzeczy, pojazdami od 2,5 do 3,5 tony DMC. 

Licencja – podstawa prawna 

Podstawą dla Pakietu Mobilności I stało się m.in. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1055 z 15 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, (WE) nr 1072/2009 i (UE) nr 1024/2012. Krajowym skutkiem tego aktu jest ustawa z 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 209). 

W polskim ustawodawstwie wymogi, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o takie zezwolenie, reguluje ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. 

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 2 zezwolenia udziela się przedsiębiorcy, który: 

 1. spełnia wymagania określone w rozporządzeniu (WE) nr 1071/2009 

Warunki wykonywania zawodu przewoźnika drogowego określono w art. 3 wskazanego rozporządzenia. Taki przedsiębiorca musi posiadać: 

 • rzeczywistą i stałą siedzibę w jednym z państw członkowskich, w której dostępna jest cała dokumentacja związana z prowadzoną działalnością, 
 • dobrą reputację, 
 • odpowiednią zdolność finansową (kwotę zabezpieczenia ustalono na poziomie 1800 euro na pierwszy pojazd oraz 900 euro na każdy następny), 
 • wymagane kompetencje zawodowe (Certyfikat Kompetencji Zawodowych wydawany przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie) 
 1. nie zatrudnia kierowców, a także nie współpracuje z kierowcami wykonującymi osobiście przewóz towarów na jego rzecz, względem których orzeczono zakaz wykonywania zawodu kierowcy 
 1. spełnia wymóg dobrej reputacji 

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika jest udzielane na czas nieoznaczony. Podmiotem upoważnionym do wydawania takiego dokumentu jest Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD). 

Obowiązek posiadania licencji wspólnotowej 

Przewoźnicy, którzy w międzynarodowym transporcie towarów wykorzystują pojazdy lekkie, od maja 2022 roku będą zobowiązani także do posługiwania się licencją wspólnotową. Warunkiem wydania takiego dokumentu jest posiadanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. 

Czym jest licencja wspólnotowa? 

Licencja wspólnotowa do 3,5 t to nic innego, jak zezwolenie na międzynarodowy zarobkowy przewóz rzeczy pojazdami o DMC od 2,5 do 3,5 tony. Wydaje się ją nie dla firmy transportowej, a każdego z pojazdów. 

Kto nie musi ubiegać się o licencję na transport międzynarodowy? 

Warto zaznaczyć, że wymóg uzyskania licencji na transport międzynarodowy na podstawie nowych zasad nie dotyczy przewozów pojazdami od 2,5 do 3,5 tony: 

 • Krajowych i międzynarodowych przewozów osób, 
 • Wyłącznie krajowych przewozów rzeczy, 
 • Międzynarodowych przewozów rzeczy na potrzeby własne 

Ile kosztuje licencja wspólnotowa? 

Do uzyskania licencji wspólnotowej, konieczne jest uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Koszt takiego zezwolenia to 1 000 zł. Kolejnym krokiem jest płatność za samą licencję. Ta wynosi: 

 • 4000 zł + 440 zł za każdy wypis z licencji – gdy okres ważności licencji wynosi do 5 lat; 
 • 8000 zł + 880 zł za każdy wypis z licencji – gdy okres ważności licencji wynosi powyżej 5 lat do 10 lat 
Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *