Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Prowadzenie działalności gospodarczej wiążę się z ryzykiem, że z różnych powodów trzeba będzie ją zawiesić. Najczęściej dotyczy to jednoosobowych działalności. Zdarza się również, że działalność zawieszają osoby prawne tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 

Zawieszenie działalności spółek z Krajowego Rejestru Sądowego 

Jak już we wstępie zostało wspomniane działalność gospodarczą mogą zawiesić spółki prawa handlowego. Są to zarówno spółki osobowe jak również spółki kapitałowe. Do spółek osobowych zaliczamy spółkę jawną, spółkę partnerską oraz spółkę komandytową. Spółki kapitałowe natomiast dzielimy na spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne.

Kiedy spółka prawa handlowego może zostać zawieszona? 

Spółka prawa handlowego może zostać zawieszona:

 • z dowolnego powodu – np. jeśli ma przejściowe problemy z prowadzeniem firmy itp. oraz
 • jeśli nie zatrudnia pracowników

 Korzyści związane z zawieszeniem działalności gospodarczej to: 
Zawieszenie spółki to nic innego jak przerwa w jej prowadzeniu. Mimo iż wydawałoby się, że taka sytuacja ma same wady, ma także zalety. Są to przede wszystkim: 

 • zwolnienie wspólników spółek osobowych z obowiązku płacenia zaliczek na podatek dochodowy (PIT lub CIT) za okres zawieszenia w odniesieniu do dochodów osiągniętych za pośrednictwem spółek osobowych, które zawiesiły działalność; 
 • zwolnienie spółek kapitałowych, spółki komandytowo-akcyjnych oraz spółek komandytowych z obowiązku zapłaty zaliczek na podatek dochodowy CIT za okres zawieszenia działalności; 
 • Brak obowiązku składania deklaracji ZUS i VAT 

Co może spółka z o.o. w okresie zawieszenia?

Spółka w okresie zawieszenia nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z działalności gospodarczej. W okresie zawieszenia spółka może jednak wykonywać: 

 • czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów, 
 • może przyjmować należności i jest obowiązana regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, 
 • może zbywać własne środki trwałe i wyposażenie, 
 • ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, 
 • wykonywać wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa, 
 • może osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, 
 • może zostać poddana kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą. 

Okres zawieszenia działalności gospodarczej spółki 

Spółka może zawiesić działalność na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 24 miesiące. Zawieszenie rozpoczyna się w dniu wskazanym we wniosku o zawieszenie działalności. Należy pamiętać, że data jego rozpoczęcia nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku w Krajowym Rejestrze Sądowym. Data wznowienia działalności gospodarczej również nie może być wcześniejsza niż data złożenia wniosku o wznowienie działalności. 

 Zawieszenie działalności 

Działalność prowadzona w formie spółki prawa handlowego jest zawieszana w Krajowym Rejestrze Sądowym. W tym przypadku działalność zawieszamy za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych. Informacje o zawieszeniu działalności przekazywane są z KRS do: 

 • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – do Centralnego Rejestru Płatników Składek; 
 • Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP); 
 • Krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (tj. rejestru REGON). 

Powyższe rozwiązanie jest słuszne, ponieważ przedsiębiorca nie musi o zawieszeniu informować oddzielnie GUS-u, urzędu skarbowego i wyrejestrowywać spółki jako płatnika składek ZUS. 

Aby móc zawiesić spółkę trzeba: 

 • podjąć uchwałę o zawieszeniu spółki oraz 
 • złożyć do KRS wniosek o zawieszenie działalności spółki.  

Uchwała podejmowana przez zarząd albo wspólników spółki (w zależności od sposobu reprezentacji) powinna zawierać numer rejestrowy KRS, NIP, adres, a także informację o tym, ile zawieszenie ma trwać. 

Zawieszenie spółki z o.o. a obowiązki sprawozdawcze 

Zawieszenie działalności nie zwalnia z obowiązku złożenia zeznania rocznego, w którym spółka poinformuje urząd skarbowy o okresie zawieszenia (w pozycji L.1.1 zeznania CIT-8). Obowiązek złożenia zeznania CIT-8 mają spółki kapitałowe, spółka komandytowo-akcyjna oraz spółka komandytowa. 

W przypadku, gdy działalność gospodarczą zawiesiła spółka osobowa: jawna lub partnerska o okresie zawieszenia działalności informują wspólnicy tej spółki, w zeznaniu za okres, w którym spółka osobowa zawiesiła działalność. 

W przypadku, gdy wspólnikiem spółki:

 • jawnej lub komandytowej jest podatnik podatku dochodowego od osób prawnych – CIT, ma obowiązek złożyć zeznanie CIT-8 i wskazać w nim w części L.1.2. informacje o okresie zawieszenia działalności przez spółkę osobową, 
 • osobowej jest podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych – PIT, ma obowiązek złożyć zeznanie PIT-36 (podatnicy opodatkowani w ramach skali) albo PIT-36L (podatnicy opodatkowani podatkiem liniowym) wraz z załącznikiem PIT/B i wskazać w załączniku w części E informację o okresie zawieszenia działalności przez spółkę osobową, 
 • jawnej jest podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, ma obowiązek złożyć zeznanie PIT-28 wraz z załącznikiem PIT-28/B i wskazać w załączniku, w części D informację o okresie zawieszenia działalności przez spółkę jawną. 

Przykład 1

Spółka z o.o. zawiesiła działalność gospodarczą w 2019 roku. W czerwcu 2020 roku ją wznowiła. Po miesiącu ponownie zawiesiła działalność. W okresie odwieszenia spółka planowała przeprowadzenie jednej transakcji. Nie doszła ona do skutku. Spółka zatem w czerwcu nie miała żadnej sprzedaży, zakupów ani nie poniosła żadnych kosztów. Czy w przypadku takiego wznowienia działalności podatnik musi sporządzać sprawozdanie finansowe za 2020 rok? 

Każde odwieszenie działalności spółki z o.o. wiąże się z koniecznością sporządzenia sprawozdania finansowego. Ponadto musi zostać zwołane zwyczajne zgromadzenie wspólników, które to sprawozdanie zatwierdzi. Tak więc podatnik za 2020 rok ma obowiązek sporządzić sprawozdanie finansowe. 

Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *