Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Zawieszenie a subwencja

Regulamin programu Tarczy Finansowej PFR dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców ściśle określa, w jakich sytuacjach subwencja finansowa powinna zostać zwrócona. 100- procentowemu zwrotowi przyznanej subwencji podlega się w przypadku gdy:

  • przedsiębiorca zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej,
  • przedsiębiorca zdecyduje się na otwarcie likwidacji lub otwarcie postępowania upadłościowego/restrukturyzacyjnego w każdym czasie w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji.

Również jeśli przedsiębiorca podejmie decyzję o zawieszeniu prowadzonej przez siebie działalności w trakcie 12 miesięcy, licząc od dnia przyznania subwencji finansowej, będzie zobowiązany do zwrotu 100% otrzymanych środków. Wynika to z regulaminu Programu (zawieszenie działalności jest równoznaczne z zaprzestaniem jej prowadzenia).

Kto może zawiesić firmę?

Z zasady firmę może zawiesić tylko przedsiębiorca niezatrudniający pracowników. Utrzymanie stanu zatrudnienia jak na razie jest podstawowym obowiązkiem przedsiębiorcy, który otrzymał wsparcie finansowe w ramach subwencji finansowej. Warto zwrócić uwagę, iż za pracowników w rozumieniu Prawa przedsiębiorców uznaje się osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę (a więc osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej nie posiadają statusu pracownika!)

Jeżeli przedsiębiorca wpisany jest do CEIDG może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony. Może również sam określić okres zawieszenia, przy czym nie może on być krótszy niż 30 dni (wyjątkiem jest luty). Data rozpoczęcia zawieszenia może pokrywać się z datą złożenia wniosku, ale można też wskazać datę wcześniejszą lub późniejszą niż złożenie wniosku. Najkorzystniejszym momentem (dla przedsiębiorcy) rozpoczęcia zawieszenia jest pierwszy dzień miesiąca. W okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy nie opłacają zaliczek na podatek dochodowy, jak również nie mają obowiązku generowania i przesyłania pliku JPK_VAT.

Jeżeli przedsiębiorca nie określi terminu wznowienia działalności i zawiesi działalność bezterminowo, wówczas jej wznowienie wymaga złożenia przez niego wniosku.

Czego nie wolno podczas zawieszenia?

Czynności przedsiębiorcy w czasie zawieszenia są dość ograniczone, co nie oznacza, że nie można podejmować żadnych czynności mających na celu zabezpieczenie dalszego bytu firmy.

Przede wszystkim w czasie zawieszenia przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Katalog czynności dozwolonych w trakcie zawieszenia działalności zawiera art. 25 ust. 2 Prawa przedsiębiorców.

Jeżeli chodzi o wyprodukowane przez przedsiębiorcę towary, to ma on prawo je zbyć w trakcie zawieszenia, tylko jeżeli były one zamówione i wyprodukowane przed datą zawieszenia. Oczywiście w trakcie zawieszenia przedsiębiorca może zbywać też własne środki trwałe i wyposażenie. Podatnik VAT, który w okresie zawieszenia działalności dokona np. sprzedaży środka trwałego, ma obowiązek opodatkować tę czynność VAT na ogólnych zasadach. Powinien w takim przypadku złożyć deklarację VAT za okres, w którym powstanie obowiązek podatkowy od tej transakcji.

Sposoby zawieszenia firmy

Zawieszenie firmy może odbyć się:

  • on-line poprzez wykorzystanie formularza elektronicznego zamieszczonego na stronie www.ceidg.gov.pl, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu, profilu zaufanego lub innego akceptowanego przez CEIDG podpisu lub za pośrednictwem bankowości internetowej;
  • w urzędzie; formularz można wypełnić on-line bez logowania się do systemu i jego podpisywania, w tzw. procedurze anonimowej. Przy czym w takim przypadku konieczne jest osobiste potwierdzenie danych w urzędzie gminy lub miasta, w ciągu 7 dni od momentu złożenia wniosku;
  • wniosek można również wypełnić podczas rozmowy telefonicznej z konsultantem pod nr 801 055 088 lub 22 765 67 32 (w tym przypadku także konieczna jest wizyta w urzędzie celem złożenia podpisu);
  • wniosek można też wysłać pocztą, ale z podpisem notarialnie poświadczonym.
Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Polityka prywatności