Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Czym jest Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (WDT)? 

Definicja wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów znajduje uregulowanie w art. 13 ust. 1 ustawy VAT i brzmi następująco: 

Przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2–8.” 

Warto pamiętać, że polski sprzedawca, który dokona wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów będzie miał możliwość zastosowania preferencyjnej stawki VAT (0%) w określonych prawnie sytuacjach, czyli: 

  • unijny nabywca musi posiadać numer VAT UE spoza Polski, 
  • polski sprzedawca musi posługiwać się numerem VAT z prefiksem PL, 
  • polski dostawca przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy powinien posiadać w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego UE. 

Moment powstania obowiązku podatkowego w WDT 

W myśl art. 20 ust. 1 ustawy o VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów obowiązek podatkowy w VAT, powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika, nie później jednak niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tej dostawy. W związku z tym decydującym dla podatnika jest moment wystawienia faktury. W przypadku, gdy faktura została wystawiona z opóźnieniem lub nie została w ogóle wystawiona, należałoby wykazać transakcję 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonana była wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. 

Otrzymanie zaliczki przy WDT 

Co do zasady, w przypadku otrzymania zaliczki na poczet przyszłej dostawy towarów i usług powstaje obowiązek podatkowy VAT. Istnieją jednak wyjątki ustawowe, do których zalicza się m. in. transakcja WDT. W jej przypadku otrzymanie zaliczki nie rodzi powstania obowiązku podatkowego w VAT. Potwierdza to interpretacja podatkowa 0113-KDIPT1-2.4012.205.2020.1.AMO z dnia 13.05.2020 r., w której to Wnioskodawca zadał pytanie czy wystawienie faktury dokumentującej otrzymanie od kontrahenta zaliczki na poczet WDT oraz również samo otrzymanie takiej zaliczki nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy obowiązku podatkowego w VAT?  

Zdaniem Wnioskodawcy, wystawienie faktury dokumentującej otrzymanie od Kontrahenta zaliczki na poczet WDT oraz również samo otrzymanie takiej zaliczki nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy obowiązku podatkowego w VAT. 

W odpowiedzi Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) uznał stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe a w uzasadnieniu napisał, że odstępuje od uzasadnienia prawnego, ponieważ stanowisko Wnioskodawcy jest akceptowalne w pełnym zakresie. 

Zaliczka w WDT a faktura zaliczkowa 

Zgodnie ze stanowiskiem fiskusa, które znajduję się w interpretacji 0115-KDIT1-3.4012.880.2018.1.APR z dnia 20.02.2019 r. (…) Wnioskodawca nie powinien wystawiać faktur dokumentujących otrzymanie zaliczek dotyczących wewnątrzwspólnotowej dostawy towaru, nawet jeśli kontrahent z innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej tego zażąda. Zakaz ten wprost wynika z treści art. 106b ust. 3 pkt 1 ustawy. Jak bowiem stanowi ten przepis: „na żądanie nabywcy towaru (…) podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą (…) otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem tych czynności, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (…)”. 

Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *