Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Czym jest CEIDG?

CEIDG, czyli Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej jest to elektroniczny rejestr przedsiębiorców, którzy działają w Polsce. Portal CEIDG bardzo ułatwia prowadzenie firmy. Dzięki niemu można założyć firmę, zmienić dane we wpisie, a także zawiesić, wznowić lub zamknąć działalność gospodarczą.

W rejestrze znajdują się wyłącznie wpisy przedsiębiorców, którzy:

 • prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą
 • są wspólnikami spółek cywilnych osób fizycznych.

Co należy podać we wniosku o wpis do CEIDG?

 • imię, nazwisko, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia
 • rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości
 • PESEL, jeśli masz obywatelstwo polskie lub został ci nadany
 • wszystkie posiadane obywatelstwa
 • numer NIP i REGON jeśli zostały nadane
 • adres zamieszkania oraz inne adresy związane z zakładaną działalnością gospodarczą
 • nazwę zakładanej działalności gospodarczej – nazwa musi zawierać twoje imię i nazwisko
 • nazwę skróconą
 • kody PKD – dopasuj je do rodzaju twojej działalności i wybierz kod przeważający
 • liczbę pracowników, których planujesz zatrudnić
 • datę rozpoczęcia działalności
 • informacje o ubezpieczeniu w ZUS, KRUS lub za granicą
 • dane urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce twojego zamieszkania.

Ważne!

– Jeśli nie masz nadanego numeru PESEL, zaznacz „nie posiadam numeru PESEL”.
– Jeśli już wcześniej nadano ci NIP i REGON, możesz podać je wypełniając formularz. Jeśli ich nie posiadasz, złożony formularz będzie jednocześnie wnioskiem o ich nadanie.
– Wniosek CEIDG-1 należy złożyć w odpowiednim urzędzie gminy lub urzędzie miasta.

Składając wniosek CEIDG-1, przedsiębiorca składa jednocześnie:

 • wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON;
 • zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne do naczelnika urzędu skarbowego NIP;
 • oświadczenie o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 • zgłoszenie albo zmianę zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
 • oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Wniosek CEIDG

Wniosek CEIDG można złożyć zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Istotny jest jednak wymóg, by dokument opatrzony był własnoręcznym podpisem wnioskodawcy. Co ważne, wniosek w wersji papierowej powinien zostać wypełniony na komputerze, maszynie do pisania lub odręcznie długopisem (pod warunkiem wyraźnego charakteru pisma). Na dokumencie nie można nanosić poprawek ani skreśleń.
Forma elektroniczna powinna zostać podpisana za pomocą podpisu elektronicznego weryfikowanego na podstawie kwalifikowanego certyfikatu (przy zachowaniu zasad o podpisie elektronicznym), bądź podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. Jeśli wniosek wysłany będzie pocztą, podpis musi zostać potwierdzony notarialnie.

Jak wypełnić wniosek?

W linku znajdą Państwo jak krok po kroku należy wypełnić wniosek CEIDG-1.

CEIDG-1 podczas zawieszania działalności gospodarczej

Przedsiębiorca, który z jakiejś przyczyny ma zamiar zamknąć swoją działalność gospodarczą, wcale nie musi tego robić. Likwidacja firmy to tak naprawdę ostateczność. Istnieje jeszcze jedno rozwiązanie, dzięki któremu nie trzeba znikać z rynku. Jest nim zawieszenie działalności.

Podczas okresu zawieszenia firma nie może funkcjonować jak w normalnym trybie, natomiast przedsiębiorca ma prawo do wykonywania pewnych czynności w jej zakresie. Przede wszystkim ponoszone mogą być koszty, które są niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów – do nich zaliczane są np. koszty stałe, za energię, telefon lub inne media. Nie mogą być natomiast zaliczane do kosztów wydatki, które nie są konieczne dla utrzymania ciągłości firmy. Do grupy wydatków niekoniecznych zaliczane są też odpisy amortyzacyjne.

Podczas zawieszenia właściciel firmy:

 • może osiągać dochody z innych źródeł, np. może pracować na umowę zlecenie lub umowę o dzieło (warunkiem jest to, aby zakres jego prac nie pokrywał się z przedmiotem zawieszonej działalności PKD) bądź na umowę o pracę (bez ograniczeń co do zakresu prac)
 • ma on prawo do przyjęcia należności ze wstrzymanej działalności, które powstały przed datą zawieszenia.
 • nie musi płacić zaliczek na podatek dochodowy. Zobowiązanie to przedsiębiorca powinien uregulować, składając deklarację roczną na zakończenie roku podatkowego – jest to działanie konieczne, nawet podczas zawieszenia działalności.
 • nie musi składać deklaracji podatkowych (JPK_V7). Fakt ten należy jednak wcześniej pisemnie przedstawić urzędowi skarbowemu. Jednakże od zwolnienia z tego obowiązku także są pewne wyjątki – plik JPK_V7 są zobowiązani składać podatnicy, którzy w czasie okresu zawieszenia uzyskali dochód z działalności (np. ze sprzedaży środków trwałych), dokonali wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub importu usług/towarów.
 • ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalności gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
 • może zostać poddany kontroli skarbowej na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców;

CEIDG-1 podczas likwidacji działalności gospodarczej

Zlikwidować można zarówno przedsiębiorstwo funkcjonujące w pełni, jak i znajdujące się w stanie zawieszenia. Likwidacja działalności gospodarczej powinna zostać zgłoszona na formularzu CEIDG-1, który jest równocześnie wnioskiem o wykreślenie wpisu z CEIDG. Należy go złożyć w urzędzie w terminie 7 dni od momentu zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.

Należy pamiętać, że przy likwidacji przedsiębiorstwa właściciel musi dokonać koniecznych rozliczeń z urzędem skarbowym w zakresie podatku VAT oraz podatku dochodowego. W tym celu należy sporządzić końcowy spis z natury. Zamiar stworzenia takiego remanentu podatnik prowadzący KPiR powinien zgłosić do naczelnika właściwego urzędu skarbowego w terminie co najmniej 7 dni przed jego dokonaniem.

Dla celów podatku VAT przedsiębiorca w spisie z natury ujmuje nie tylko wartość posiadanych materiałów podstawowych oraz towarów handlowych, ale także składniki majątku trwałego, przy nabyciu których został odliczony podatek VAT. Wartość remanentu należy uwzględnić podczas sporządzania ostatniego pliku JPK_V7. W przypadku, gdy podatek naliczony przewyższy wartość podatku należnego, podatnik powinien zwrócić się o zwrot nadwyżki – urząd ma na to czas do 60 dni. Po rozliczeniu ostatniej deklaracji podatkowej przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia formularza VAT-Z, za pomocą którego zostanie wyrejestrowany jako czynny podatnik VAT.

Przedsiębiorca nie powinien także zapominać o obowiązku przechowywania dokumentacji księgowej co najmniej przez pięć lat od daty zlikwidowania przedsiębiorstwa. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może wiązać się z negatywnymi konsekwencjami karno-skarbowymi.

Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *