Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Czym jest wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru?

Zagadnienie to zostało opisane w art. 9 ust. 1 ustawy o VAT.

Przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz.

Art. 9 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

Aby uznać WNT wymagane jest spełnienie warunków, które dotyczą statusu nabywcy oraz dostawcy. Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o VAT, przepisy mają zastosowanie, gdy nabywcą jest:

  • polski podatnik VAT prowadzący samodzielnie działalność gospodarczą lub podatnik od wartości dodanej, a nabyte towary mają służyć prowadzonej przez niego działalności.
  • nabywcą może być także osoba prawna niebędąca podatnikiem.

Podmiot dokonującym dostawy towarów powinien być podatnikiem VAT lub podatnikiem od wartości dodanej. Z WNT mamy do czynienia także w przypadku, gdy towar został nabyty od kontrahenta nieposiadającego numeru VAT UE, gdyż nie jest wymagana rejestracja dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych. W przypadku nabycia nowych środków transportu, podmioty mogą mieć inny status, niż wskazują powyższe przepisy. Zatem przykładowo nabywca może być osobą fizyczną.

Obowiązek opodatkowania WNT

Zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy o VAT obowiązek podatkowy przy transakcjach WNT rodzi się w momencie, gdy podatnik wystawi fakturę – jednakże nie później niż 15. dnia miesiąca, który następuje po miesiącu dokonania dostawy towaru – przedmiotu wewnątrzwspólnotowego nabycia.

Przykład 1
Podatnik zakupił towary od kontrahenta z Niemiec. 10 lutego 2021 r. otrzymał fakturę zakupu wystawioną 30 stycznia 2020 r. Towar natomiast został przyjęty na magazyn 2 lutego 2021 r. W którym miesiącu powstał obowiązek podatkowy w związku z transakcją WNT?

Co do zasady, obowiązek podatkowy VAT przy transakcjach WNT powstaje w momencie wystawienia faktury, nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu dostawy towarów. W związku z tym podatnik powinien rozliczyć transakcję WNT w pliku JPK_V7 za styczeń, ponieważ obowiązek podatkowy powstał w momencie wystawienia faktury.

Jaka kwota stanowi podstawę opodatkowania?

Podstawę opodatkowania stanowi kwota, którą zobowiązał się zapłacić nabywca. Może być ona powiększona o podatki, cła, opłaty oraz inne należności związane z nabyciem towarów z wyłączeniem kwoty podatku VAT, a także wydatki dodatkowe (np. prowizje, koszty transportu). Przewidziana jest także możliwość zmniejszenia podstawy opodatkowania o udzielone rabaty, udokumentowaną wartość zwróconej akcyzy, dotacje, subwencje, zwrot towarów. Co do zasady WNT może zostać rozliczone w jednym pliku JPK_V7 po stronie podatku należnego oraz naliczonego. Ponieważ dane podatki są sobie równe, nie występuje obciążenie VAT z tytułu transakcji wewnątrzwspólnotowej.

Przykład 2
Podatnik dokonał zakupu towaru, którego wartość wynosi 3 500 euro. Sprzedawca udzielił na fakturze rabatu w wysokości 250 euro, w efekcie czego faktura opiewa na kwotę 3 250 euro. W związku z zakupem podatnik zobowiązany był zapłacić podatek akcyzowy w wysokości 500 euro. Jaka kwota stanowi podstawę opodatkowania WNT?

Aby ustalić wartość podstawy opodatkowania WNT, należy wartość towarów (3 500 euro) pomniejszyć o wartość udzielonego na fakturze upustu (250 euro) i powiększyć o kwotę zapłaconego podatku akcyzowego (500 euro), w związku z czym opodatkowaniu będzie podlegać wartość 3 750 euro.

Wyłączenia WNT

W oparciu o art. 10 ust.1 pkt 2 ustawy o VAT za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów nie uważa się towarów nabywanych przez:

  • podatników, którym nie przysługuje prawo obniżenia podatku należnego o naliczony;
  • podatników zwolnionych od podatku, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł oraz podatników rozpoczynających wykonywanie działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego, których prognozowana sprzedaż nie przekracza proporcjonalnie do czasu prowadzenia działalności kwoty 200 000 zł;
  • rolników ryczałtowych, nabywanych w celu prowadzonej działalności rolniczej;
  • osoby prawne, które nie są podatnikami
  • pod warunkiem, że całkowita wartość WNT na terytorium kraju nie przekroczyła w trakcie roku podatkowego kwoty 50 000 zł.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów nie dotyczy wszystkich towarów, ponieważ wyłączeniem objęte są:

  • towary przeznaczone do użytku m.in. przez obce przedstawicielstwa dyplomatyczne, misje dyplomatyczne, urzędy konsularne państw obcych (art. 80 ustawy o VAT),
  • monety, waluty i banknoty używane jako prawny środek płatniczy (art. 45 ust. 8 ustawy o VAT),
  • dostawy armatorom morskim, dostawy części transportu morskiego, lotniczego czy też służących bezpośrednio zaopatrzeniu statków (art. 83 ust. 1 pkt 1,3,6,10,18 ustawy o VAT).

Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *