Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

W roku 2021 w dalszym ciągu będzie można skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej, reguluje to  art. 111 ust. 4 ustawy o VAT (Dz. U. z 2021 r. poz. 685). Zgodnie z tym przepisem podmiotom, które:

 • rozpoczną prowadzenie ewidencji sprzedaży przy użyciu kas on-line,
 • dobrowolnie rozpoczną prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas on-line i wcześniej nie stosowały innych rodzajów kas do prowadzenia ewidencji sprzedaży,
 • są zobligowane do wymiany kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na kasy on-line ze względu na działalność prowadzoną w określonych ustawą branżach,

przysługuje prawo do uzyskania ulgi na zakup kasy on-line w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku). Suma odliczana od podatku nie może jednak wynosić więcej niż 700 zł. Odliczenie to przysługuje tylko przy nabyciu kas on-line, które zostały zakupione nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży.

Jakie warunki należy spełnić, żeby odliczyć ulgę na zakup kasy?

Aby możliwe było skorzystanie z odliczeń ulgi na zakup kasy fiskalnej, podatnik musi spełniać następujące warunki:

 • posiadać fakturę potwierdzającą zakup kasy rejestrującej oraz dowód zapłaty całej należności za jej zakup,
 • rozpocząć ewidencjonowanie nie później niż w obowiązującym terminie przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy kasy te spełniały funkcje określone w art. 111 ust. 6a ustawy o VAT.

Ulga na zakup kasy fiskalnej – rozliczenie u podatników VAT

Jak stanowi § 3 ust. 1 tego rozporządzenia, czynny podatnik podatku VAT odliczenia przysługującej ulgi z tytułu zakupu kasy może dokonać w deklaracji podatkowej dla podatku VAT za okres rozliczeniowy (miesiąc lub kwartał), w którym rozpoczęto ewidencjonowanie sprzedaży lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym.

Ulga na zakup kasy fiskalnej – rozliczenie u nievatowców

Z ulgi na zakup kasy fiskalnej online mogą skorzystać również podmioty zwolnione z VAT lub wykonujące wyłącznie czynności niepodlegające opodatkowaniu, które ewidencjonują sprzedaż na kasie rejestrującej. Rozliczenie ulgi na zakup kasy fiskalnej (oczywiście jeśli są spełnione wyżej opisane warunki) następuje na podstawie złożonego wniosku do naczelnika urzędu skarbowego, w którym należy zawrzeć:

 • imię i nazwisko lub nazwę podatnika,
 • dane adresowe oraz numer identyfikacji podatkowej,
 • w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami – dodatkowo informację o numerze licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz numerze rejestracyjnym i bocznym taksówki, w której zainstalowano kasę rejestrującą;
 • numer rachunku, na który należy dokonać zwrotu.

Wniosek należy złożyć w miesiącu następującym po miesiącu, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Aby ulga na zakup kasy fiskalnej online została przyznana nievatowcowi należy do wniosku dołączyć:

 • kopię faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej wraz z kopią dowodu zapłaty całej należności za jej zakup;
 • kopię raportu fiskalnego miesięcznego wystawionego przy użyciu kasy rejestrującej potwierdzającego prowadzenie ewidencji sprzedaży;
 • w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami – kopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru współpracującego z kasą o zastosowaniu specjalnym służącą do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu tych usług, w tym również zintegrowanego w jednej obudowie z kasą.

Po spełnieniu powyższych wymogów urząd skarbowy zwraca odpowiednią kwotę przedsiębiorcy, która wynosi 90% wartości netto zakupionej kasy, z ograniczeniem do kwoty 700 zł w terminie do 25. dnia od dnia złożenia wniosku przez podatnika.

Przykład 1

Przedsiębiorca rozlicza się z podatku VAT za okresy miesięczne. Zakupił kasę online 1 grudnia 2020 roku o wartości 950 zł i dokonał formalności związanych ze skorzystaniem z ulgi na jej zakup. Zgodnie z przepisami przysługuje mu prawo do odliczenia 90% wartości kasy, nie więcej niż 700 zł, w związku z tym przedsiębiorca może rozliczyć 700 zł z tytułu ulgi na zakup kasy. W grudniu kwota nadwyżki podatku należnego nad naliczonym wynosiła u niego 300 zł. W kolejnych miesiącach osiągał nadwyżkę podatku VAT naliczonego nad należnym.

Przedsiębiorca może dokonać następującego rozliczenia ulgi na zakup kasy fiskalnej: w grudniu może on odliczyć 300 zł od nadwyżki podatku VAT należnego i pozostałą wartość 400 zł wykazać do zwrotu lub powiększyć o nią kwotę do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.

Przykład 2

U podatnika powstał obowiązek ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Podatnik w kwietniu 2021 r. zakupił kasę on-line. W kwietniu br. nie wykazał sprzedaży. W tej sytuacji podatnik będzie mógł wykazać ulgę na zakup kasy on-line, zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika, w rozliczeniu za okres, w którym faktycznie rozpocznie prowadzenie ewidencji sprzedaży w tej kasie.

Przykład 3

Przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT (rozlicza się miesięcznie) zakupił kasę fiskalną online w październiku 2020 roku, w kwocie 750 zł (netto) oraz spełnia warunki dotyczące możliwości odliczenia ulgi na zakup kasy fiskalnej. W związku z czym przysługuje mu prawo do odliczenia kwoty 675 zł (750 zł x 90%). W pliku JPK_V7M za październik została wykazana:

 • kwota podatku VAT naliczonego w wysokości 500 złotych.
 • kwota podatku VAT należnego w wysokości 1830 złotych.

Jako, że różnica pomiędzy podatkiem VAT należnym a naliczonym jest wyższa od kwoty ulgi przedsiębiorca może odliczyć jej pełną wartość w pliku JPK_V7M za październik. Aby wykazać ulgę na zakup kasy fiskalnej podatnik musi zaznaczyć okienko obok poz. 49 i uzupełnić kwotę ulgi w poz. 49 pliku JPK_V7M, wprowadzając ręcznie w tym przypadku kwotę 675 zł.

Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *