Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Ustalenie prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych tj. zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego czy zasiłku wyrównawczego z ubezpieczenia wypadkowego należy do obowiązków płatnika składek bądź ZUS. 

Warunki do spełnienia przez płatnika

Aby wypłaty mógł udzielić płatnik składek musi on spełnić warunek dotyczący ilości osób zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego. Przy czym nie chodzi tu o bieżący stan ubezpieczonych, tylko ich stan na: 

 • dzień 30 listopada poprzedniego roku kalendarzowego lub 
 • pierwszy miesiąc zgłoszenia do ubezpieczenia chorobowego – jeżeli na dzień 30 listopada poprzedniego roku kalendarzowego płatnik składek nie zgłaszał nikogo do tego ubezpieczenia. 

Co to oznacza? 

Jeżeli pracodawca na dzień 30 listopada 2020 r. zgłaszał do ubezpieczenia chorobowego: 

 • 21 lub więcej osób – powinien wypłacać zasiłki swoim ubezpieczonym, za okres niezdolności do pracy/należnego prawa do świadczenia przypadający w całym 2021 r. 

Należy przy tym pamiętać, że zasada ta obowiązuje niezależnie od tego czy w grudniu 2020 r. lub w całym 2021 r. zmieniła się liczba tych ubezpieczonych odpowiednio: 

 • z “powyżej 20” na “nie więcej niż 20” albo 
 • z “nie więcej niż 20” na “powyżej 20”. 

Co istotne, w liczbie ubezpieczonych, od której uzależnione są uprawnienia do wypłaty zasiłków, uwzględnia się: 

 • pracowników, w tym również uczniów,  
 • podlegające ubezpieczeniu chorobowemu osoby: 
 • wykonujące pracę nakładczą, 
 • wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz osoby z nimi współpracujące, 
 • prowadzące działalność pozarolniczą oraz osoby z nimi współpracujące. 

Nie należy natomiast brać pod uwagę: 

 • osób przebywających na urlopach wychowawczych i bezpłatnych oraz 
 • duchownych podlegających ubezpieczeniu chorobowemu. 

Tak, więc o uprawnieniach do wypłaty zasiłków w 2022 roku zdecyduje stan ubezpieczonych na dzień 30 listopada 2021 roku. Przy czym, jeżeli ZUS w 2021 r., jako uprawniony podmiot, rozpoczął/rozpocznie wypłatę zasiłku, będzie ją kontynuował po dniu 31 grudnia 2021 r., nawet jeżeli od dnia 1 stycznia 2022 r. płatnik składek (ze względu na stan ubezpieczonych na dzień 30 listopada 2021 r.) będzie zobowiązany do wypłaty zasiłków. 

Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *