Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Czy przedsiębiorcom opłacającym ryczałt przysługują ulgi podatkowe?

Zgodnie z:  

art. 11 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym podatnik uzyskujący przychody wymienione w art. 6 ust. 1, 1a i 1d, opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, może odliczyć od przychodów stratę, o której mowa w art. 9 ust. 3–3b ustawy o podatku dochodowym oraz wydatki określone w art. 26 ust. 1 pkt 2, 2a, 2b, 2c, 5–6a i 9, art. 26h ust. 1 oraz art. 26hb ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, jeżeli nie zostały odliczone od dochodu lub nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym. 

Tak, więc jakie wydatki można zaliczyć do katalogu ulg podatkowych? 

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są to: 

  • opłacone składki na ubezpieczenie społeczne; 
  • wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE); 
  • kwoty składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 500 zł; 
  • wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesione w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne; 
  • wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu użytkowania Internetu w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł; 
  • darowizny przekazane na określone cele. 

Na podstawie art. 26h ustawy o PIT: 

  • wydatki poniesione na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 

Na podstawie art. 26hb ustawy o PIT: 

  • ulgę na zabytki 

Poza wyżej wymienionymi wydatkami podatnik uzyskujący przychody z działalności gospodarczej opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych może odliczyć od nich wydatki określone w art. 26hd ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym, jeżeli nie zostały one odjęte od dochodu na podstawie ustawy o podatku dochodowym. Chodzi tutaj o ulgę na terminalne płatnicze

Warto tutaj wspomnieć również o uldze na złe długi. Ulga ta opisana jest w art. 11 ust. 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym i mowa w nim o tym, że: 

przychody wymienione w art. 6 ust. 1, pomniejszone o dokonane na podstawie ust. 1, 1a, 2 i 3a odliczenia: 

1) mogą być zmniejszone o zaliczaną do przychodów należnych wartość wierzytelności o zapłatę świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, która nie została uregulowana lub zbyta, przy czym zmniejszenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze lub rachunku lub w umowie; 

2) podlegają zwiększeniu o związaną z prowadzoną działalnością wartość zobowiązania z tytułu zakupu towaru do zapłaty świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom, które nie zostało uregulowane, przy czym zwiększenia dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze lub rachunku lub w umowie. 

Należy pamiętać, że odliczeniu podlegają tylko te wydatki, które nie został odjęte na gruncie podatku PIT. 

Czy składka na ubezpieczenie może zostać odliczona od przychodu? 

Zgodnie ze stanem prawnym jaki obowiązuje od 1 lipca 2022 roku, przychody przedsiębiorcy mogą być pomniejszone o 50% składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych w roku podatkowym: 

  • z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 
  • za osoby współpracujące z podatnikiem opodatkowanym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 

 Pod warunkiem, że nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. 

Obecne regulacje wskazują zatem, że połowa składek na ubezpieczenie zdrowotne podlega odliczeniu od przychodu, a nie od podatku. Niezmienna pozostała jedynie zasada, że odliczeniu podlega składka faktycznie zapłacona. 

Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *