Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Koszt zatrudnienia pracownika na umowę o pracę

Koszty pracodawcy Pracodawca w związku z zatrudnieniem pracownika, oprócz wypłaty wynagrodzenia, musi opłacać także obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne. Nie są to jednak jedyne koszty. Należy wziąć pod uwagę także: Co wchodzi w skład wynagrodzenia pracownika? Wynagrodzenie pracownika to świadczenie, które otrzymuje on od pracodawcy za wykonaną pracę, zgodnie z jej rodzajem, ilością i jakością. Zwykle ustala się je w umowie […]

Składki ZUS za zatrudnionych studentów

Student na umowie zlecenie a ZUS Generalnie osoba, która zatrudniona jest na podstawie umowy zlecenia podlega zarówno ubezpieczeniom społecznym jak i zdrowotnym. Objęta jest nimi od dnia oznaczonego w umowie jako termin rozpoczęcia pracy aż do dnia wygaśnięcia lub rozwiązania umowy. Obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym jest składka emerytalna, rentowa oraz wypadkowa. Składka chorobowa jest tutaj fakultatywna, czyli dobrowolna. Przy […]

Miejsce pracy w umowie o pracę

Określenie miejsca wykonywania pracy powinno być elementem każdej umowy o pracę. Wymóg ten wynika wprost z kodeksu pracy. Jednakże przepisy te nie definiują pojęcia „miejsca wykonywania pracy”. Nie regulują również sposobu, w jaki miejsce to powinno zostać wskazane w umowie, dając stronom stosunku pracy dużą swobodę w tym zakresie. Takie podejście rodzi szereg wątpliwości natury praktycznej. W szczególności w przypadku pracowników, których […]

Czy pracodawca może nie przyjąć wypowiedzenia?

Wypowiedzenie umowy o pracę jest jednostronnym oświadczeniem woli złożonym przez pracownika, a zatem zgoda lub jej brak ze strony pracodawcy na złożenie wypowiedzenia stosunku pracy nie wpływa na skuteczność oświadczenia woli. Zgodnie z art. 30 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy: „Umowa o pracę rozwiązuje się przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem)”. W związku z powyższym […]