Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Kim jest prokurent w spółce?

Prokurent jest to osoba, która reprezentuje spółkę i działa na podstawie oświadczenia o udzieleniu prokury. Prokura to nic innego jak szczególne pełnomocnictwo udzielane przez władze spółki. Prokura musi zostać udzielona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Prokurentem może zostać tylko osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Od 1 października 2018 r. prokurentem w […]