Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Jakie kary grożą za sfałszowanie podpisu?

O karalnym podrobieniu podpisu można mówić wtedy, gdy spełnione zostaną odpowiednie przesłanki. Fałszerstwo musi dotyczyć dokumentu zdefiniowanego w art. 115 §. 14 k.k., czyli przedmiotu lub innego zapisanego nośnika informacji, z którym jest związane określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne. Dokumentem nie jest więc […]