Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

Współpraca z pracownikiem na podstawie umowy o pracę musi zawsze zakończyć się wydaniem świadectwa pracy.

Co powinno zawierać świadectwo pracy?

Świadectwo pracy musisz zawierać informacje o:

 • okresie lub okresach zatrudnienia,
 • wymiarze czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy,
 • rodzaju wykonywanej pracy lub zajmowanych stanowisk lub pełnionych funkcji,
 • trybie i podstawie prawnej rozwiązania lub podstawie prawnej wygaśnięcia stosunku pracy, a w przypadku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem − strony stosunku pracy, która dokonała wypowiedzenia,
 • okresie, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 36(1) § 1 k.p.,
 • urlopie wypoczynkowym przysługującym pracownikowi w roku kalendarzowym,
 • w którym ustał stosunek pracy i urlopie wykorzystanym w tym roku,
 • wykorzystanym urlopie bezpłatnym i podstawie prawnej jego udzielenia,
 • wykorzystanym urlopie ojcowskim,
 • wykorzystanym urlopie rodzicielskim i podstawie prawnej jego udzielenia,
 • wykorzystanym urlopie wychowawczym i podstawie prawnej jego udzielenia,
 • okresie, w którym pracownik korzystał z ochrony stosunku pracy, o której mowa w art. 186(8) § 1 pkt 2 k.p.,
 • zwolnieniach od pracy przewidzianych w art. 188 k.p., wykorzystanych w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
 • liczbie dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie, zgodnie z art. 92 k.p., w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy,
 • okresie odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych,
 • okresie wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
 • wykorzystanym dodatkowym urlopie albo innych uprawnieniach lub świadczeniach, przewidzianych przepisami prawa pracy,
 • okresach nieskładkowych, przypadających w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty,
 • zajęciach wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym,
 • należnościach ze stosunku pracy uznanych i nie zaspokojonych przez pracodawcę do dnia ustania tego stosunku z powodu braku środków finansowych,
 • na żądanie pracownika dodatkowo − o wysokości i składnikach wynagrodzenia, uzyskanych kwalifikacjach i przywrócenia pracownika do pracy.

Kiedy pracodawca musi wystawić świadectwo pracy

Jako pracodawca masz obowiązek wystawienia świadectwa pracy wraz z zakończeniem współpracy z pracownikiem, który był zatrudniony na podstawie umowy o pracę.

Ten obowiązek dotyczy każdego rodzaju umowy o pracę, czyli umowy na czas nieokreślony, określony i na okres próbny, i ma charakter bezwzględny.

Świadectwo pracy musisz wystawić zarówno wtedy, gdy umowa zostanie rozwiązana, jak i wtedy gdy wygaśnie (np. w związku z upływem określonego terminu, na który zawarliście umowę). W tym ostatnim przypadku nie będziesz jednak mieć obowiązku wystawienia świadectwa pracy, jeśli zostaną spełnione łącznie trzy przesłanki:

 • kontynuujesz współpracę z pracownikiem,
 • najpóźniej w ciągu 7 dni nawiązujesz z nim kolejną umowę o pracę,
 • pracownik nie złożył wniosku o wystawienie świadectwa pracy.

Pracownik może złożyć wniosek o wystawienie świadectwa w formie papierowej lub elektronicznej. Wniosek może być złożony w każdym czasie waszej dalszej współpracy i dotyczyć wydania świadectwa pracy dotyczącego poprzedniego okresu zatrudnienia albo wszystkich okresów zatrudnienia, za które dotychczas twoja firma nie wydała mu świadectwa pracy.

Świadectwo pracy – termin wystawienia

Pracodawca ma obowiązek wydać świadectwo pracy w ostatnim dniu trwania umowy. Może je wręczyć bezpośrednio pracownikowi albo osobie pisemnie przez niego upoważnionej. Jeżeli nie jest to możliwe, powinien je doręczyć niezwłocznie za pośrednictwem poczty albo w inny sposób, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia ustania stosunku pracy.

Sprostowanie świadectwa pracy – czy jest możliwe?

Jeśli pracownik uzna, że w świadectwie pracy, które otrzymał, są błędy ma prawo zwrócić się do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy. Powinien to zrobić w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał świadectwo pracy.

Wzór świadectwa pracy znajdziesz tutaj

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *