Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Fakturą co do zasady dokumentuje się sprzedaż na rzecz innych przedsiębiorców, natomiast paragonem sprzedaż na rzecz osób prywatnych. Przepisy o VAT nie zabraniają, aby sprzedaż na rzecz innych przedsiębiorców była rejestrowana w kasie fiskalnej i dokumentowana dodatkowo paragonem. Tak samo jest z możliwością wystawienia faktury na rzecz osób prywatnych – jest to możliwe. Jak zatem zaewidencjonować w nowym pliku JPK_VAT sprzedaż udokumentowaną paragonem, do którego została sporządzona faktura?

Dokumentowanie sprzedaży

Prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących przez podatników jest obowiązkowe tylko wtedy, gdy sprzedaż dokonywana jest na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Sprzedawca nie ma obowiązku wystawiania faktur takim osobom. Obowiązek występuje dopiero wtedy, kiedy nabywca zażąda faktury dokumentującej sprzedaż. Jeżeli natomiast chodzi o osoby prywatne sprzedawca ma obowiązek wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż oraz otrzymanie całości lub części zapłaty na żądanie nabywcy. Warunkiem jest to, aby takie żądanie zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość albo część zapłaty.

Transakcje dokonywane pomiędzy podatnikami VAT zawsze powinny być dokumentowane fakturą. Powołując się na art. 106b ust. 1 ustawy o VAT podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

„sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;…”

Obowiązek wystawienia faktury nie wyklucza jednak w tym przypadku możliwości wystawienia paragonu fiskalnego. Działając na podstawie art. 106b ust. 5 ustawy o VAT, który mówi ,że

„W przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej”

Bez tego numeru nie jest możliwe wystawienie faktury do paragonu.

Raport fiskalny w nowym pliku JPK_VAT

Z dniem 1 października 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 1988). Jak wynika z § 10 ust. 5 tego rozporządzenia, raport fiskalny w nowym pliku JPK_VAT należy oznaczać symbolem “RO”. Przeznaczony jest on dla dokumentów zbiorczych wewnętrznych zawierających informacje o sprzedaży z kas rejestrujących. Raport fiskalny należy wykazać w ewidencji w podziale na stawki VAT oraz sprzedaż zwolnioną z podatku.

Trzeba pamiętać, że specjalne oznaczenia, które również weszły w życie z dniem 1 października 2020 r. tj. symbole GTU_01-GTU_13 nie dotyczą zbiorczych informacji o:

  • sprzedaży ewidencjonowanej przy użyciu kasy rejestrującej
  • sprzedaży nieudokumentowanej fakturami
  • sprzedaży nieobjętej obowiązkiem prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej.

Ewidencjonowanie faktur do paragonów

Od 1 października 2020 r. w strukturze ewidencji w zakresie podatku należnego dla JPK_V7M, JPK_V7K podatnicy zobowiązani są do odpowiedniego oznaczenia niektórych dowodów sprzedaży określonymi kodami. Są to na przykład faktury wystawiane do paragonów, które należy oznaczyć symbolem “FP”. Należy pamiętać, że faktury takie również podlegają oznaczeniu GTU.

Od początku października zmieniły się zasady ujmowania faktur wystawionych do paragonów w ewidencji VAT. Dla celów prowadzonej ewidencji, faktury dotyczące sprzedaży zarejestrowanej w kasie są ujmowane w okresie, w którym zostały wystawione. Faktury te nie zwiększają wartości sprzedaży oraz podatku należnego za okres, w którym zostały ujęte w tej ewidencji. W celu uniknięcia korekt JPK_VAT za okresy wcześniejsze przyjęto zasadę, że właściwym będzie ujęcie faktury w części ewidencyjnej pliku JPK_VAT za miesiąc, w którym wystawiono fakturę, niezależnie od tego, w jakim okresie sprzedaż została ujęta w raporcie fiskalnym.

Powoduje to, że od 1 października br. w ewidencji VAT trzeba ujmować wszystkie faktury potwierdzające sprzedaż zaewidencjonowaną w kasie (sporządzone dla innych podatników, jak i dla osób prywatnych).

Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *