Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Świadectwo pracy jest to dokumentem kończący stosunek pracy między stronami umowy. Należy go przygotować z niezwykłą starannością i dokładnie sprawdzić wszystkie informacje. Czasami z różnych przyczyn może się okazać, że informacje zawarte w świadectwie pracy są błędne. Wtedy należy sprostować dokument w określony sposób, a w innych przypadkach należy dokonać odpisu świadectwa. 

Obowiązek wydania świadectwa pracy 

Zgodnie z art. 97 Kodeksu pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy. Jeżeli pracodawca w ciągu najpóźniej 7 dni nawiąże kolejną umowę o pracę z pracownikiem i ten nie złoży wniosku o wystawienie świadectwa pracy, pracodawca nie będzie miał obowiązku wystawienia takiego dokumentu. 

Pracownik może złożyć wniosek o wystawienie świadectwa w formie papierowej lub elektronicznej; wniosek może być złożony i odnosić się wydania świadectwa pracy dotyczącego poprzedniego okresu zatrudnienia albo wszystkich okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy., 

W przypadku gdy z przyczyn niezależnych wydanie świadectwa pracy pracownikowi lub osobie przez niego upoważnionej w tym terminie nie jest możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem operatora pocztowego albo doręcza je w inny sposób. 

Co powinno zawierać świadectwo pracy 

Świadectwo pracy powinno zawierać takie informacje jak: 

 • okres lub okresy zatrudnienia; 
 • wymiar czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy; 
 • rodzaj wykonywanej pracy lub zajmowanych stanowisk lub pełnionych funkcji; 
 • tryb i podstawia prawna rozwiązania lub podstawa prawna wygaśnięcia stosunku pracy, a w przypadku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem − strony stosunku pracy, która dokonała wypowiedzenia; 
 • okres, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 36(1) § 1 k.p., 
 • wymiar urlopu wypoczynkowego przysługujący pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy i urlopie wykorzystanym w tym roku; 
 • liczba dni wykorzystanego urlopu bezpłatnego i podstawa prawna jego udzielenia, 
 • wymiar wykorzystanego urlopu ojcowskiego; 
 • liczba dni wykorzystanego urlopu rodzicielskiego i podstawa prawna jego udzielenia; 
 • wymiar wykorzystanego urlopu wychowawczego i podstawa prawna jego udzielenia; 
 • okres, w którym pracownik korzystał z ochrony stosunku pracy, o której mowa w art. 186(8) § 1 pkt 2 k.p.; 
 • zwolnienia od pracy przewidziane w art. 188 k.p., wykorzystanych w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy; 
 • liczba dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie, zgodnie z art. 92 k.p., w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy; 
 • okres odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych; 
 • okres wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze; 
 • wymiar wykorzystanego dodatkowego urlopu albo innych uprawnieniach lub świadczeniach, przewidzianych przepisami prawa pracy; 
 • okresy nieskładkowe, przypadające w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty; 
 • zajęcia wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym; 
 • należności ze stosunku pracy uznanych i nie zaspokojonych przez pracodawcę do dnia ustania tego stosunku z powodu braku środków finansowych; 
 • wysokość i składniki wynagrodzenia, uzyskanych kwalifikacjach i przywrócenia pracownika do pracy – na żądanie pracownika 

Sprostowanie świadectwa pracy- kiedy można wnioskować? 

Jeżeli pracownik uzna, że w świadectwie pracy, które otrzymał, są błędy ma prawo zwrócić się do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa pracy. Powinien to zrobić w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał świadectwo pracy. 

W ciągu 7 dni od otrzymania wniosku pracodawca ma obowiązek: 

 • wydać pracownikowi nowe świadectwo pracy lub 
 • zawiadomić o negatywnym rozpatrzeniu jego wniosku (w formie papierowej lub elektronicznej). 

W razie nieuwzględnienia przez pracodawcę wniosku o sprostowanie świadectwa pracy pracownik ma prawo odwołać się od tej decyzji do sądu pracy w terminie 14 dni. Termin ten liczony jest od dnia, w którym pracownik otrzymał zawiadomienie o negatywnym rozpatrzeniu wniosku o sprostowanie świadectwa pracy. 

Jeśli świadectwo pracy okaże się niezgodne z przepisami, pracownik będzie mógł żądać od pracodawcy odszkodowania za błędnie wydane świadectwo pracy

Rozstrzygnięcie sądu pracy 

Jeżeli sąd pracy pozytywnie rozpatrzy sprawę na rzecz pracownika pracodawca ma obowiązek ponownie do 7 dni od wyroku sądowego wystawienia nowego świadectwa pracy. W przypadku niemożliwości dostarczenia przez pracodawcę nowego świadectwa pracy w określonym wyżej terminie ma on obowiązek przesłania tego świadectwa za pomocą operatora pocztowego na co ma kolejne 7 dni. 

Szczególny przypadek zmiany treści świadectwa pracy  

Zmiana zapisów w świadectwie pracy może być również rezultatem sporu pomiędzy pracownikiem a pracodawcą dotyczącego rozwiązania umowy o pracę. Jeśli orzeczenie sądu stwierdza, że rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia było spowodowane winą pracownika, lecz nastąpiło z naruszeniem przepisów dotyczących trybu rozwiązywania umowy o pracę to pracodawca jest obowiązany umieścić informację o rozwiązaniu umowy za wypowiedzeniem pracodawcy. 

Obowiązek zniszczenia wadliwego świadectwa pracy 

Na skutek jakiejkolwiek zapisanych wyżej akcji, które skutkowały sprostowanie świadectwa pracy lub wydaniem nowego egzemplarza pracodawca ma obowiązek najpóźniej dniu wydania pracownikowi nowego świadectwa pracy usunięcia z akt osobowych pracownika i zniszczenia poprzednio wydanego świadectwa. 

Przykładowe świadectwo pracy znajdziesz tutaj

Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *