Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Ulga dla młodych, określana też hasłami „bez PIT dla młodych” lub „zerowy PIT dla młodych”, zwalnia z podatku większość dochodów podatników, którzy nie ukończyli 26 roku życia. Preferencja ta weszła w życie z dniem 1 sierpnia 2019 r.

Jakie umowy uprawniają do ulgi dla młodych?

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o pdof, zwolnieniu od podatku podlegają przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8, a także z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej oraz stażu uczniowskiego, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł. Preferencja realizowana jest już przy obliczaniu wynagrodzenia do wypłaty.

Podatnik może jednak złożyć płatnikowi pisemny wniosek (odrębnie dla każdego roku) o pobór zaliczek na podatek bez stosowania omawianej ulgi. W takim przypadku płatnik jest zobowiązany do obliczania zaliczek na podatek najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał ów wniosek. Jeżeli jednak wniosek o pobór zaliczek nie wpłynął, płatnik obliczając pensję pracownikowi korzystającemu z ulgi dla młodych, powinien wziąć pod uwagę art. 83 ust. 2a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.), który nakazuje obniżenie składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości hipotetycznej zaliczki na podatek.

Do kiedy przysługuje ulga?

Wynagrodzenia wypłacone w dniu 26 urodzin lub wcześniej zwolnione są z podatku. Wszystkie wypłaty, które młody podatnik otrzyma chociażby jeden dzień po 26. urodzinach, są już opodatkowane i nie przysługuje od nich ulga – nie ma tu znaczenia, za jak okres są wypłacane.

Przykład:

Firma zatrudniła na podstawie umowy o pracę na cały etat osobę, która nie ukończyła 26 lat. Wynagrodzenie podstawowe to 2 800 zł brutto. Osoba ta zamieszkuje w miejscowości, w której znajduje się zakład pracy. Jak prawidłowo wyliczyć wynagrodzenie temu pracownikowi?

Rozliczenie pracownika korzystającego z ulgi dla młodych, zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy (1/1 etatu), nieobjętego PPK, korzystającego z podstawowych kosztów oraz kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek, przedstawia poniższa tabela.

Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *