Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Przedsiębiorca, powierzający księgowość dowolnemu biurowi rachunkowemu może udzielić osobom obsługującym jego przedsiębiorstwo różnego rodzaju pełnomocnictw i upoważnień. 

Kim jest pełnomocnik? 

Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, a zatem upoważniona do działania będzie konkretna osoba fizyczna działająca w ramach biura rachunkowego. 

Do obowiązkowych elementów pełnomocnictwa należą: 

 • datę i miejsce sporządzenia, 
 • oznaczenie mocodawcy oraz jego dane osobowe – imię, nazwisko, adres, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego, 
 • oznaczenie osoby pełnomocnika oraz jego dane osobowe – imię, nazwisko, adres, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego, 
 • określenie zakresu umocowania, a więc konkretnego rodzaju czynności prawnej, którą obejmuje pełnomocnictwo
 • podpis mocodawcy. 

Pełnomocnictwo ogólne w sprawach podatkowych 

Pełnomocnictwo ogólne ma zakres najszerszy ze wszystkich pełnomocnictw. Upoważnia do działania: 

 • we wszystkich sprawach podatkowych i w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej 
 • we wszystkich urzędach skarbowych i przed innymi organami podatkowymi, na przykład urzędem gminy właściwym w sprawie podatku od nieruchomości. 

Pełnomocnictwo ogólne nie upoważnia do podpisywania deklaracji podatkowych. 

Druk pełnomocnictwa PPO-1 oraz odwołanie tego pełnomocnictwa OPO-1 należy złożyć elektronicznie do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO) za pośrednictwem Portalu Podatkowego. 

Pełnomocnictwo szczególne w sprawach podatkowych 

Pełnomocnictwo szczególne upoważnia do działania w konkretnej sprawie podatkowej, dlatego zakres pełnomocnictwa musi być dokładnie wskazany (do jakiej sprawy, przed jakim organem). Może być ustanowione: 

 • pisemnie 
 • elektronicznie 
 • ustnie do protokołu. 

Druk pełnomocnictwa szczególnego PPS-1 i odwołanie tego pełnomocnictwa OPS-1 można złożyć w urzędzie skarbowym na piśmie, ustnie do protokołu lub w formie dokumentu elektronicznego, przez ePUAP. 

Pełnomocnictwo sporządzone w formie elektronicznej należy przesłać przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej właściwego w sprawie, której ono dotyczy. 

Należy pamiętać, że dokument musi być uwierzytelniony podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym. 

Pełnomocnictwo do doręczeń w sprawach podatkowych w kraju 

Strona ma obowiązek ustanowienia w kraju pełnomocnika do doręczeń, jeżeli nie ustanawia pełnomocnika ogólnego lub szczególnego, gdy: 

 • zmienia adres miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu na adres w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej, 
 • nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej bądź w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej i składa w kraju wniosek o wszczęcie postępowania albo w kraju doręczono jej postanowienie o wszczęciu postępowania. 

Jeżeli podatnik nie ustanowił pomocnika do doręczeń, pismo zostanie uznane za doręczone pod dotychczasowym adresem w kraju, a organ podatkowy pozostawi je w aktach sprawy. Do pełnomocnictwa do doręczeń stosuje się przepisy dotyczące pełnomocnictwa szczególnego. 

Przy ustanawianiu więcej niż 1 pełnomocnika o tym samym zakresie działania lub ustanawiając pełnomocnika ogólnego oraz szczególnego w tej samej sprawie, strona wskazuje organowi 1 z nich jako pełnomocnika do doręczeń. 

Druk pełnomocnictwa do doręczeń na druku PPD-1 oraz odwołanie tego pełnomocnictwa OPD-1 składa się w taki sam sposób jak pełnomocnictwo szczegółowe, czyli  

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji 

Jeśli przedsiębiorca chce, aby księgowy lub profesjonalny pełnomocnik składał w jego imieniu deklaracje podatkowe (PIT, JPK_VAT) musi udzielić im oddzielnie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji. 

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa podatnik, płatnik lub inkasent składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawach ewidencji podatników i płatników. 

Pełnomocnictwo w sprawach ZUS 

Przedsiębiorcy mogą również upoważnić osoby działające w ramach biura rachunkowego do wykonywania czynności w sprawach ZUS. W tym zakresie możliwe jest udzielenie pełnomocnictwa: 

 • jednorazowo do wykonania konkretnej czynności/załatwienia sprawy, 
 • do załatwiania spraw w ZUS, 
 • do załatwiania spraw za pośrednictwem PUE ZUS, 
 • do reprezentowania płatnika składek podczas kontroli ZUS. 
Rodzaj pełnomocnictwa Druk pełnomocnictwa Druk zawiadomienia o zmianie / odwołaniu / wypowiedzeniu pełnomocnictwa 
Pełnomocnictwo ogólne PPO-1 OPO-1 
Pełnomocnictwo szczególne PPS-1 OPS-1 
Pełnomocnictwo do doręczeń PPD-1 OPD-1 
Pełnomocnictwo do podpisywania e-deklaracji UPL-1 OPL-1 
Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji papierowych UPL-1P OPL-1P 
Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *