Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Prokurent jest to osoba, która reprezentuje spółkę i działa na podstawie oświadczenia o udzieleniu prokury. Prokura to nic innego jak szczególne pełnomocnictwo udzielane przez władze spółki. Prokura musi zostać udzielona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Prokurentem może zostać tylko osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Od 1 października 2018 r. prokurentem w spółce nie może zostać osoba, która była karana za wyszczególnione w rozporządzeniu przestępstwa (np. przeciwko ochronie informacji, przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi). Dotyczy to również wykroczeń określonych w kodeksie karnym jako ogłaszanie nieprawdziwych danych oraz bezprawne posługiwanie się dokumentami. 

Prokura może być udzielona również w formie łącznej, czyli kilku osobom naraz. W tym wypadku działania jednego prokurenta przedsięwzięte bez wiedzy pozostałych będą nieważne. 

Co istotne, informacji o nowym prokurencie nie wolno ukryć. Prokura taka powinna być ujawniona w rejestrze do 7 dni od udzielenia pełnomocnictwa. 

W spółkach, w których istnieje zarząd, decyzję o ustanowieniu prokury i powołaniu prokurenta podejmują właśnie jego członkowie. W zależności od umowy spółki, zgoda zarządu musi być jednogłośna lub może opierać się na prawie większości. 

Jakie obowiązki ma prokurent? 

Ze względu na rodzaj zastosowanej prokury, różnią się uprawnienia prokurenta oraz zakres ich odpowiedzialności. Zasadniczo mają oni za zadanie reprezentowanie spółki przed sądem i innymi organami oraz otrzymują umocowanie do odpowiedzialności i dokonywania obowiązkowych czynności sądowych oraz pozasądowych, w kwestiach związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Prokurent może podpisywać w imieniu przedsiębiorstwa pisma procesowe, a także zaciągać zobowiązania. Nie może natomiast podejmować w imieniu przedsiębiorstwa decyzji dotyczących: sprzedaży spółki, oddania jej do czasowego korzystania. sprzedaży nieruchomości należącej do spółki lub obciążenia ich hipoteką, powołania innych prokurentów. 

Wyróżniamy cztery rodzaje prokury, które określają to, w jaki sposób prokurent będzie funkcjonował w spółce: 

  • Prokura samoistna – mamy z nią do czynienia, gdy władze spółki powołują jednego prokurenta i ma on za zadanie samodzielnie reprezentować jej interesy; 
  • Prokura właściwa (łączna) – polega na tym, że spółka powołuje dwóch prokurentów i wszelkie ich działania muszą być podejmowane wspólnie;
  • Prokura niewłaściwa (mieszana) – to sytuacja, gdy spółka powołuje jednego prokurenta, lecz ten nie może samodzielnie podjąć żadnych kroków, jego działaniom musi towarzyszyć członek zarządu lub przedstawiciel handlowy spółki;
  • Prokura oddziałowa – dotyczy przedsiębiorstw, które mają kilka oddziałów, np. w różnych miastach i prokurenci są powoływaniu do reprezentowania wyłącznie interesów danego oddziału. 

Wzór uchwały o powołaniu prokurenta

Wzór oświadczenia o ustanowieniu prokury

Udostępnij artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *