Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o. – biuro rachunkowe Lublin

pikif

Przedsiębiorcy często stosują różnego rodzaju zachęty, które mają pomóc zwiększyć im sprzedaż oraz zachować bardzo dobre stosunki z kontrahentami. Jedną z takich zachęt mogą być na przykład drobne prezenty.

Prezent a podatek VAT

Jak wynika z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT każde nieodpłatne przekazanie towaru należące do przedsiębiorstwa, o ile podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tego towaru lub części składowych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. 

W związku, iż przy nabyciu prezentów przedsiębiorcy przysługuje prawo do odliczenia VAT i prezenty te będą miały dla odbiorcy wartość użytkową, ich przekazanie kontrahentom może się wiązać z koniecznością wykazania VAT należnego. Obowiązek ten nie wystąpi tylko w sytuacji, w której będą one spełniały definicję prezentów o małej wartości i przekazanie to nastąpi na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika. 

Prezent o małej wartości 

Zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o VAT przez prezenty o małej wartości rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary: 

  • o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób; 
  • których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia – jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 20 zł. 

Nie podlega zatem opodatkowaniu podatkiem VAT przekazanie kontrahentom towarów, których jednostkowa cena nabycia (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazania, nie przekracza 20 zł. Nie jest również opodatkowane przekazanie prezentów, których wartość mieści się w przedziale od 20,01 zł do 100 zł, jednak pod warunkiem prowadzenia dodatkowej ewidencji osób obdarowanych. Jeżeli wartość przekazanego towaru przekracza 100 zł, podatnik ma obowiązek opodatkować wartość nieodpłatnego świadczenia. 


Przykład 1 Pan Jan jest czynnym podatnikiem VAT, 1 grudnia 2021 r. zakupił 20 sztuk kalendarzy z logo swojej firmy i ma zamiar obdarować nimi swoich kontrahentów. Czy od zakupu ww. kalendarzy może odliczyć VAT? Czy obdarowując kogoś tym kalendarzem pan Jan powinien naliczyć podatek VAT?

Odpowiedź: Tak, przedsiębiorcy przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT z faktury za zakup kalendarzy. Jeśli przekazywane przez podatnika kalendarze z logo firmy będą stanowiły prezent o małej wartości, to ich przekazanie kontrahentom nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT.

Udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *